Józef Kajfosz: „Życie ma sens”Skróty i nazwy ksiąg biblijnych


Poniżej podano skróty ksiąg biblijnych użyte w spisie odnośników oraz nazwy tych ksiąg według dwóch najbardziej rozpowszechnionych w Polsce tłumaczeń Pisma Świętego: Biblii Tysiąclecia (Wydawnictwo Pallotinum, Poznań–Warszawa 1980) oraz Biblii Warszawskiej (Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975).

Księgi Starego Testamentu    Rdz     Księga Rodzaju     1 Księga Mojżeszowa
    Wj     Księga Wyjścia     2 Księga Mojżeszowa
    Kpł     Księga Kapłańska     3 Księga Mojżeszowa
    Lb     Księga Liczb     4 Księga Mojżeszowa
    Pwt     Księga Powtórzonego Prawa     5 Księga Mojżeszowa
    Joz     Księga Jozuego
    Sdz     Księga Sędziów
    Rt     Księga Rut
    1Sm     1 Księga Samuela
    2Sm     2 Księga Samuela
    1Krl     1 Księga Królewska
    2Krl     2 Księga Królewska
    1Krn     1 Księga Kronik
    2Krn     2 Księga Kronik
    Ezd     Księga Ezdrasza
    Ne     Księga Nehemiasza
    Tb     Księga Tobiasza
    Jdt     Księga Judyty
    Est     Księga Estery
    1Mch     1 Księga Machabejska
    2Mch     2 Księga Machabejska
    Hi     Księga Hioba     Księga Joba
    Ps     Księga Psalmów
    Prz     Księga Przysłów     Przypowieści Salomona
    Koh     Księga Koheleta (Eklezjastesa)     Księga Kaznodziei Salomona
    Pnp     Pieśń nad pieśniami
    Mdr     Księga Mądrości
    Syr     Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
    Iz     Księga Izajasza
    Jr     Księga Jeremiasza
    Lm     Lamentacje     Treny
    Ba     Księga Barucha
    Ez     Księga Ezechiela
    Dn     Księga Daniela
    Oz     Księga Ozeasza
    Jl     Księga Joela
    Am     Księga Amosa
    Ab     Księga Abdiasza
    Jon     Księga Jonasza
    Mi     Księga Micheasza
    Na     Księga Nahuma
    Ha     Księga Habakuka
    So     Księga Sofoniasza
    Ag     Księga Aggeusza
    Za     Księga Zachariasza
    Ml     Księga Malachiasza

Księgi Nowego Testamentu    Mt     Ewangelia według św. Mateusza
    Mk     Ewangelia według św. Marka
    Łk     Ewangelia według św. Łukasza
    J     Ewangelia według św. Jana
    Dz     Dzieje Apostolskie
    Rz     List do Rzymian
    1Kor     1 List do Koryntian
    2Kor     2 List do Koryntian
    Ga     List do Galatów     List do Galacjan
    Ef     List do Efezjan
    Flp     List do Filipian
    Kol     List do Kolosan
    1Tes     1 List do Tesaloniczan
    2Tes     2 List do Tesaloniczan
    1Tm     1 List do Tymoteusza
    2Tm     2 List do Tymoteusza
    Tt     List do Tytusa
    Flm     List do Filemona
    Hbr     List do Hebrajczyków
    Jk     List św. Jakuba
    1P     1 List św. Piotra
    2P     2 List św. Piotra
    1J     1 List św. Jana
    2J     2 List św. Jana
    3J     3 List św. Jana
    Jud     List św. Judy
    Ap     Apokalipsa św. Jana     Objawienie św. Jana
W odnośnikach do tekstów biblijnych podano najpierw skrót księgi, następnie rozdział tej księgi i na koniec wersety tego rozdziału.

Na przykład: J 3,16 oznacza Ewangelię według św. Jana, rozdział trzeci, werset szesnasty. 2Tm 3,16.17 oznacza Drugi List do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety 16 i 17. Ap 3,5.12.21 oznacza Apokalipsę czyli Objawienie św. Jana, rozdział trzeci, werset pięć, dwanaście i dwadzieścia jeden.