Józef Kajfosz: „Jak powiada Pismo”
25   Podobni do Niego


Ci, którzy są w Chrystusie, mieszkają w Nim, a On w nich, dzięki czemu są z Nim jedno.

 1.   Jn 17: 21   Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś

 2.   Kol 1: 27   wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały

 3.   2Ko 13: 5   czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was?

 4.   Gal 2: 20   Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus

 5.   2Ko 13: 3   przeze mnie przemawia Chrystus

 6.   Gal 4: 19   Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was

Dzięki zjednoczeniu z Chrystusem wierzący mają zarówno zdolność, jak i obowiązek iść śladami Chrystusa i kontynuować jego misję na ziemi.

 1.   1P 2: 21   Na to bowiem powołani jesteście,… abyście wstępowali w jego ślady

 2.   Jn 12: 26   Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną

 3.   Mt 10: 25   Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan

 4.   1J 2: 6   Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował

 5.   Rz 8: 29   Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego

 6.   Jn 20: 21   jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam

 7.   Jn 17: 18   Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat

 8.   2Ko 5: 20   W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy

Słowo Boże wzywa na wielu miejscach do upodobniania się do Chrystusa w Jego służbie, poniżeniu, łagodności, miłości, a nawet śmierci za innych ludzi.

 1.   Mt 11: 29   uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca

 2.   Jn 13: 14, 15   jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi

 3.   Flp 2: 5–8   Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który… wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi… uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci

 4.   Mt 20: 27, 28   ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu

 5.   Jn 13: 34   Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem

 6.   Ef 5: 2   chodźcie w miłości jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za was

 7.   Rz 15: 2, 3   Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym

 8.   Rz 15: 5   Bóg… niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa

 9.   Rz 15: 7   przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas

 10.   1P 1: 15   za przykładem świętego sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym

 11.   1J 3: 3   każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty

 12.   1J 4: 17   jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie

 13.   Kol 3: 13   Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem… jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy

 14.   1J 3: 16   Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, i my winniśmy życie oddawać

Na wielu miejscach Słowo Boże mówi o chrześcijanach w taki sam sposób, jak o Chrystusie. Prawie wszystko, co można powiedzieć o Chrystusie, można także powiedzieć o jego uczniach.

 1.   Mt 21: 5   —     Obj 1: 6   Król — królami

 2.   Hbr 7: 17   —     Obj 5: 10   Kapłan — kapłanami

 3.   Hbr 1: 2   —     Rz 8: 17   Dziedzic — dziedzicami

 4.   Hbr 1: 6   —     Hbr 12: 23   Pierworodny — pierworodni

 5.   Jr 23: 6   —     2Ko 5: 21   Sprawiedliwością

 6.   Jn 8: 12   —     Mt 5: 14   Światłością

 7.   2Ko 5: 21   —     1J 3: 6   Bez grzechu

 8.   Mk 2: 10   —     Jn 20: 23   Moc odpuszczania grzechów

 9.   Mt 8: 16   —     Mk 16: 18   Moc uzdrawiania

 10.   Łk 11: 14   —     Mt 10: 8   Moc wypędzania demonów

 11.   Rz 1: 4   —     Rz 8: 14   Syn Boży — synowie Boży

 12.   Kol 2: 9   —     Ef 3: 19   Cała pełnia bóstwa

Nie ma miejsca w Słowie Bożym, które określałoby granice naszego podobieństwa do Chrystusa, przestrzegało przed pragnieniem lub dążeniem dorównania Mu lub wymieniało cechy, w których chrześcijanie nie mogą Mu dorównać.

 1.   Jn 17: 14   nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata

 2.   Jn 17: 22   Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś

 3.   Jn 17: 23   ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś

 4.   Jn 17: 25   Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś

 5.   Hbr 4: 15   arcykapłana… doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu

 6.   1J 3: 1   świat nas nie zna, że jego nie poznał

 7.   1J 3: 7   kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy

 8.   1Ko 15: 48   jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy

Podobieństwo do Chrystusa dotyczy także przyszłej chwały.

 1.   1Ko 15: 49   jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka

 2.   Jn 12: 26   gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie

 3.   Flp 3: 21   przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego

 4.   1J 3: 2   wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni


Streszczenie

 1. Uczniowie Chrystusa powołani są do naśladowania we wszystkim swego Mistrza.
 2. Bóg przeznaczył swoje dzieci do wspólnego losu z Chrystusem.
 3. Obowiązkiem i przywilejem wierzących jest upodabnianie się do Chrystusa.
 4. Chrześcijanie mają pełny dostęp do charakteru, mocy i chwały swojego Pana i Wodza.
 5. Całe stworzenie oczekuje objawienia się pełnej chwały Chrystusowej w jego uczniach.