Józef Kajfosz: „Jak powiada Pismo”
15   Jezus jest Panem


Nowy Testament napisany został w języku greckim. W czasach Chrystusa także Stary Testament rozpowszechniony był w języku greckim. Język ten nie używa Bożego imienia „Jahwe”, lecz imienia zastępczego „Kyrios” — Pan. Nowy testament zawiera kilkadziesiąt cytatów ze Starego Testamentu, w których występuje imię Jahwe — w przekładzie greckim: Kyrios.

 1.   Mt 4: 7   —     5Mo 6: 15   Nie będziesz kusił Pana, Boga swego

 2.   Mt 3: 3   —     Iz 40: 3   gotujcie drogę Pańską

 3.   Mt 4: 10   —     5Mo 6: 13   Panu Bogu swemu… służyć będziesz

 4.   Mt 5: 33   —     4Mo 30: 3   dotrzymasz Panu przysiąg swoich

 5.   Mt 21: 42   —     Ps 118: 23   Pan to sprawił

 6.   Mt 22: 37   —     5Mo 6: 5   Będziesz miłował Pana, Boga swego

 7.   Mt 22: 44   —     Ps 110: 1   Rzekł Pan Panu memu

 8.   Mk 12: 29   —     5Mo 6: 4   Pan, Bóg nasz Pan jeden jest

 9.   Łk 19: 38   —     Ps 118: 26   Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim

 10.   Jn 12: 38   —     Iz 53: 1   komu objawiło się ramię Pana?

 11.   Dz 2: 20   —     Jl 3: 4   zanim przyjdzie dzień Pański

 12.   Dz 2: 21   —     Jl 3: 5   kto będzie wzywał imienia Pańskiego

 13.   Dz 2: 25   —     Ps 16: 8   miałem Pana zawsze przed oczami mymi

 14.   Dz 15: 17   —     Am 9: 12   Mówi Pan, który to czyni

 15.   Rz 4: 8   —     Ps 32: 2   któremu Pan grzechu nie poczyta

 16.   Rz 9: 28   —     Iz 10: 23   Pan wyda wyrok

 17.   Rz 9: 29   —     Iz 1: 9   Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił

 18.   Hbr 8: 9   —     Jr 31: 32   mówi Pan

 19.   Hbr 8: 11   —     Jr 31: 34   nikt nie będzie uczył… poznaj Pana

 20.   Hbr 10: 30   —     Ps 135: 14   Pan sądzić będzie lud swój

 21.   Hbr 13: 6   —     Ps 118: 6   Pan jest pomocnikiem moim

 22.   Jk 5: 11   —     Ps 103: 8   litościwy jest Pan

 23.   1P 2: 3   —     Ps 34: 9   dobrotliwy jest Pan

 24.   Dz 3: 22   —     5Mo 18: 15   proroka… wzbudzi wam Pan, Bóg wasz

 25.   Dz 7: 49   —     Iz 66: 1   jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan

Tego samego wyrazu Kyrios — Pan używa Nowy testament w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Centralnym punktem zwiastowania ewangelicznego pierwotnego Kościoła było poselstwo: Jezus jest Panem.

 1.   Dz 2: 36   Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście

 2.   Rz 10: 9   …jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz

 3.   1Ko 8: 6   …dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy

 4.   1Ko 12: 3   …nikt nie może rzec: Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym

 5.   2Ko 4: 5   Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa

 6.   Flp 2: 11   …aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca

 7.   1Ko 15: 47   Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek sam Pan z nieba [BG]

Jako pierwsi poselstwo to zwiastowali aniołowie:

 1.   Łk 2: 11   Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym

Zwiastował je również Duch Święty:

 1.   Łk 2: 26   Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana

Wyraz „Jahwe” znaczy dosłownie „Ten, który jest”. Wywodzi się on ze słów Pana do Mojżesza:

 1.   2Mo 3: 14   A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: „Jestem” posłał mnie do was

Jahwe — Pan Starego Testamentu używał tego określenia niejednokrotnie dla podkreślenia swojej tożsamości.

 1.   5Mo 32: 39   Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem, a oprócz mnie nie ma boga

 2.   Iz 43: 10   Wy jesteście moimi świadkami — mówi Pan — i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i uwierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy

Jezus — Pan Nowego Testamentu używał niejednokrotnie tych samych zwrotów.

  1.   Jn 8: 24   Jeśli… nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach

  2.   Jn 8: 28   Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem

  3.   Jn 8: 58   Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest

  4.   Jn 13: 19   Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że Ja jestem

Zarówno Pan Starego Testamentu, jak i Pan Nowego Testamentu używa określenia Król królów i Pan panów.

 1.   5Mo 10: 17   Gdyż Pan wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów

  1.   Obj 17: 14   Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów

  2.   Obj 19: 16   A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów

Pan Starego Testamentu został nazwany kamieniem obrażenia:

 1.   Iz 8: 13–15   Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego… I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia… I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się

 2.   Ps 118: 22   Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym

O Panu Nowego Testamentu Piotr stwierdza:

  1.   Dz 4: 11   On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym

  2.   1P 2: 7, 8   Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, Ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni


Streszczenie

 1. Apostołowie zwiastowali dobrą nowinę: Jezus jest Panem.
 2. Jezus Chrystus używał często starotestamentowego określenia Pana — Jahwe: „Ja jestem”.
 3. Stary Testament mówi o Jahwe, a nowy o Jezusie, jako o Panu panów.
 4. Stary Testament mówi o Jahwe, a Nowy o Jezusie, jako o kamieniu węgielnym, kamieniu obrazy i skale zgorszenia.
 5. Potykają się, gorszą i upadają ci, którzy nie poznali i nie przyjęli Jezusa jako Pana.