Józef Kajfosz: „Jak powiada Pismo”
1   Aby poznali Ciebie


Słowo Boże kładzie wielki nacisk na sprawę znajomości Boga. Już w Starym Testamencie Pan Bóg ubolewa nad swoim ludem z powodu jego braku znajomości Bożej.

 1.   Iz 1: 3   Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie.

 2.   Jr 4: 22   Jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie

Bóg ceni miłość i poznanie Boga wyżej niż czynności religijne.

 1.   Oz 6: 6   miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń

Pomyślność i błogosławieństwo uzależnione są od znajomości Bożej.

 1.   Jr 22: 16   Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? — mówi Pan

Chełpliwość nie jest cnotą, lecz znajomość Boga jest uzasadnionym powodem do chluby.

 1.   Jr 9: 23   w tym niechaj się chlubi, kto się chlubi, że rozumie a zna mię, żem ja jest Pan [BG]

Prorocy gorąco zachęcają do poznawania i szukania Boga, wskazując na płynące stąd dobrodziejstwa.

 1.   Oz 6: 3   Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!

Usilne staranie poznania Pana daje więc pewny skutek: Jego obecność podobną do deszczu. Stary Testament zapowiada, że w przyszłości znajomość Pana będzie wzrastać.

 1.   Iz 52: 6   mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem

Skutkiem poznania Pana będzie usunięcie zła.

 1.   Iz 11: 9   Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze

 2.   Hab 2: 14   ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione

 3.   Jr 31: 34   już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich — mówi Pan — odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę

Tutaj przedstawiony jest związek pomiędzy znajomością Pana a odpuszczeniem grzechów. Powyższy werset jest częścią zapowiedzi nowego przymierza (wers. 31–34), którego urzeczywistnienie nastąpiło przez Jezusa Chrystusa (Hbr 8: 8–12).

 1.   Jn 1: 10, 11   Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli

Odrzucenie Chrystusa było skutkiem braku poznania, kim On jest.

 1.   Jn 8: 19   Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego

Zadaniem Jezusa było, między innymi, umożliwić ludziom poznanie Boga.

 1.   1J 5: 20   Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy

Chrystusa poznali najpierw jego uczniowie.

 1.   Jn 6: 68, 69   Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego

Przez ich misję apostolską znajomość ta szerzyła się dalej.

 1.   2Ko 2: 14   przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi

Apostołowie zdawali sobie sprawę, że poznanie Chrystusa jest podstawowym warunkiem dostępu do wszelkich dóbr, zdobytych przez Niego. Dlatego głoszą oni konieczność poznania Boga i podnoszą ogromną wartość znajomości Bożej, z którą łączą się drogocenne błogosławieństwa duchowe.

 1.   2P 1: 2   Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa

 2.   Ef 3: 14–19   zginam kolana moje przed Ojcem… żebyście… zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą

 3.   Ef 4: 13   Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej

 4.   Kol 1: 9, 11   nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego

 5.   Kol 2: 1–3   wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, którzy osobiście mnie nie poznali, aby… zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia , do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania

Apostoł Piotr łączy poznanie Jezusa z odrodzeniem duchowym.

 1.   2P 2: 20   przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata

Apostoł Jan wiąże poznanie Jezusa z wiekiem dojrzałości.

 1.   1J 2: 13   Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku

Apostoł Paweł stawia doniosłość poznania Chrystusa ponad wszystko inne.

 1.   Flp 3: 8, 10, 11   wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego… żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania

Doniosłość poznania Boga najbardziej podkreśla sam Jezus Chrystus, stawiając znak równości między poznaniem Boga, a życiem wiecznym.

 1.   Jn 17: 3   to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.


Streszczenie

 1. Bóg chce być przez człowieka poznawany.
 2. Człowiek powinien dążyć usilnie do poznania Boga.
 3. Brak znajomości Bożej powoduje odstępstwo i upadek.
 4. Poznanie Boga jest kluczem do pełności błogosławieństw Bożych.
 5. Droga do życia wiecznego prowadzi przez poznanie Chrystusa.