ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


Religie to w istocie rzeczy ludzkie poszukiwania Boga i ludzkie próby zrozumienia Go i przypodobania się Mu. W odróżnieniu od wszystkich religii Dobra Nowina czyli Ewangelia to Boża mowa do człowieka. Podstawą chrześcijaństwa jest Bóg poszukujący człowieka i kierujący do człowieka swoje Słowo. Człowiek nieświadomy tej Bożej mowy do rodzaju ludzkiego lub ignorujący ją jest bezsilny, bezradny, nieświadomy sensu ani celu swojego istnienia, zagubiony i skazany na zagładę. Prawdziwe życie to życie w relacji i harmonii ze Stwórcą, do którego drogę wskazuje i które opisuje Pismo Święte.

Celem niniejszego serwisu jest ułatwianie poszukującym ludziom odkrywania i zrozumiewania znaczenia i sensu Pisma Świętego jako Bożej mowy do człowieka oraz zachęcanie ich do jego poznawania i stosowania jego wskazań we wszystkich dziedzinach, a przez to do osobistego pojednania się z Bogiem i wejścia na drogę nowego życia, potem zaś do wchodzenia w bogate i coraz bogatsze życie duchowe w osobistej relacji ze Zbawicielem Jezusem Chrystusem.

Tych zaś, którzy weszli już na drogę za Panem i oddali Mu całe swoje życie, chcemy zachęcać do ciągłych postępów we wszystkich dziedzinach życia duchowego, do konsekwentnego poddawania samych siebie pod wpływ i działanie Ducha Świętego oraz do aktywnego współdziałania w ramach żywego Kościoła, obejmującego wszystkich narodzonych z Ducha — wszystkich będących dziećmi Bożymi.

Kościół ten znajduje się aktualnie w procesie dojrzewania, dorastania „do wymiarów pełni Chrystusowej” (Ef 4:13) i przed powtórnym przyjściem Pańskim musi osiągnąć zamierzony przez Pana nienaganny stan docelowy (Ef 5:27; Obj 19:7–8). Ponieważ czasu pozostaje niewiele, nakazem chwili jest porzucenie wszelkiej oziębłości, letniości i obojętności oraz wszelkich postaci zastoju i odstępstwa, i konsekwentna odnowa pod kierownictwem Ducha Świętego — dążenie pod każdym względem do przywrócenia doskonałych pierwotnych wzorców, wytyczonych przez Głowę Kościoła — Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym.

Całe Pismo Święte jako utrwalony, natchniony zapis istotnych treści Słowa Bożego jest podwaliną, źródłem i sprawdzianem prawidłowości wszelkiego nauczania i głoszenia. Wszelkie odstępstwa, zniekształcenia, schorzenia i wypaczenia, zarówno w osobistym życiu chrześcijańskim, jak i w praktyce, działalności i nauczaniu wspólnot chrześcijańskich, mają swoje źródło w świadomym lub nieświadomym odchodzeniu od wskazań Pisma Świętego, a warunkiem, istotą i sprawdzianem wszelkiej odnowy jest nawrót do zgodności z Pismem Świętym. Pod pojęciem zgodności z Pismem Świętym rozumiemy zgodność ducha i litery przy wykluczeniu wszelkich ludzkich zabiegów interpretacyjnych, jako że Pismo Święte stanowi wystarczającą, integralną całość i poszczególne jego fragmenty same interpretują się i uzupełniają się wzajemnie (2Tm 3:16-17; 2Pt 1:19-21; Obj 22:18-19).

Jeśli chodzi o nasze credo, to znajduje się ono w Piśmie Świętym i nie uważamy za potrzebne ani za rozsądne formułowanie go w szczegółach, a to dlatego, iż każde sformułowane credo, mimo iż bazuje na Piśmie Świętym, wyraża nie naukę Pisma Świętego, lecz aktualny stan zrozumienia nauki Pisma Świętego przez swoich twórców. Zaś ten stan zrozumienia po pierwsze jest cząstkowy (1Ko 13:9-10), a po drugie jako taki powinien wzrastać czyli ulegać ciągłym zmianom (Ef 4:13; Kol 1:9; Kol 2:2). Jeśli więc zamiast Pisma Świętego wiążącą normą naszej wiary uczynimy sporządzone przez siebie jego streszczenie, to po pierwsze zamykamy tym niejako drogę do dalszego wzrastania w zrozumieniu Pism, po drugie nasze streszczenie jak każde dzieło ludzkie będzie niewątpliwie zawierać wiele braków, niedomówień lub nawet błędów, czyli mimo naszych najszczerszych chęci będzie nieudolne, koślawe i dziurawe, a po trzecie różnice między naszym streszczeniem, a wielu innymi streszczeniami, sporządzonymi w tych samych celach przez innych chrześcijan, staną się nieuchronnie źródłem licznych nieporozumień, sporów i podziałów.

Z powyższych przyczyn naszym wyznaniem wiary jest całe Pismo Święte, a nie jakieś jego ludzkie streszczenie. Także o samym Piśmie Świętym chcemy wierzyć i wierzymy tylko w to, co ono samo mówi o sobie. O Bogu Ojcu chcemy wierzyć i wierzymy w to wszystko, co mówi o Nim Pismo Święte. Podobnie o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym, o Kościele, o człowieku, o grzechu, o szatanie, o zbawieniu, o powtórnym przyjściu Pańskim, jak również o każdym innym zagadnieniu doktrynalnym chcemy wierzyć, wierzymy i przyjmujemy to wszystko, co na dany temat mówi Pismo Święte. Natomiast z daleko idącą ostrożnością, rezerwą i nieufnością podchodzimy do wszystkiego tego, czego brak w Piśmie Świętym, chociaż nawet byłoby to w świecie chrześcijańskim szeroko propagowane lub „uświęcone” wielowiekową tradycją.

W naszej usłudze wprawdzie często zmuszeni jesteśmy posługiwać się własnymi czy też skądś zapożyczonymi sformułowaniami, ale nie są to sformułowania doktrynalne i nie mają ważności na równi z Pismem Świętym, lecz są to sformułowania pomocnicze, robocze, mające być rozwinięciem stwierdzeń Pisma Świętego i pomocą w zrozumiewaniu jego treści. Niewątpliwie, siłą rzeczy, biorąc pod uwagę ludzkie ograniczenia, takie własne sformułowania bardzo często mogą okazać się nietrafne, nieudane lub nieadekwatne. Dlatego stwierdzamy z naciskiem, że jakiekolwiek ewentualne odstępstwa od Pisma Świętego na stronach niniejszego serwisu są nieświadome, niezamierzone i niechciane, i jako takie podlegają uchyleniu i odrzuceniu. Staramy się głosić, jak tylko to możliwe, czyste Słowo Boże, a nie ludzkie doktryny.