Znaczenie słowa PASCHA

  Audycja nr: 331
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: 1 List do Koryntian 5:7–8
Data opublikowania: 01. 04. 2006
Czas odtwarzania: 21:11 min
Rozmiar pliku: 2860 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Najszczęśliwszym człowiekiem jest ten, któremu grzechy zostały przebaczone. Co roku obchodzimy pamięć jakiegoś ważniejszego wydarzenia. Bywają różne święta, o charakterze rodzinnym, narodowym i religijnym. Dziś będziemy mówić o święcie najważniejszym, o którym Ap. Paweł pisze tak: „Paschą naszą jest CHRYSTUS, który został ofiarowany za nas. A tak obchodzimy święto nie w starym kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości prawdy.” (1Kor.5,7-8). Z Biblii dowiadujemy się jak BÓG wyprowadził Izraela z Egiptu gdzie będąc niewolnikami stali się wolnymi. Dlatego BÓG nakazał im, aby to wydarzenie uroczyście świętowali i nigdy o nim nie zapominali. W 2 Mojż. 12,14 Czytamy: „Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto PANA; będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne.”

Pascha jest obrazem cierpień PANA JEZUSA. ON, bowiem jest naszym paschalnym, wielkanocnym BARANKIEM. Tylko JEGO Krwią, którą widzimy na podwojach naszego serca, możemy być wybawieni od anioła śmierci, który gdy zobaczy Krew BORANKA na podwojach naszego serca, omija nas. Nie zapominajmy, że PAN JEZUS, jako BOŻY BARANEK był zabity za nasze grzechy. Nie zapominajmy, że to była bardzo ciemna noc, kiedy Judasz zdradził swego MISTRZA za 30 srebników. Kiedy w obecności Piłata został skazany nasz PAN na śmierć krzyżową? W ciemności, która panowała dokoła, wołał ON: „BOŻE Mój, BOŻE Mój, czemuś MNIE opuścił!” Nigdy nie zapominajmy tej nocy! Zawsze powinniśmy ją wspominać i rozmyślać o cierpieniach naszego drogiego ZBAWICIELA i wnikać, za jaką cenę ON nas uratował od wiecznej śmierci. Dlatego, abyśmy nigdy o tym nie zapominali, PAN JEZUS Sam ustanowił Wieczerzę PAŃSKĄ, jako Pamiątkę Swojej śmierci, abyśmy za każdym razem, gdy przystępujemy do niej, śmierć PAŃSKĄ opowiadali, aż do Jego przyjścia. Podobnie jak BÓG ustanowił Paschę dla narodu izraelskiego, kiedy wyprowadził ich z niewoli egipskiej, tak i my mamy świętować i rozmyślać o tym, co uczynił dla nas PAN JEZUS na krzyżu Golgoty, nie tylko raz w roku, ale każdego dnia, tygodnia i miesiąca. Rodzice, mówcie o tym swoim dzieciom już od samego zarania. „Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą BOŻĄ.” (1Kor.1,18).

Zwróćmy uwagę, że BÓG nakazał Izraelowi, aby miesiąc, w którym powinniśmy świętować Paschę, stał się początkiem miesięcy. Jakie znaczenie ma to dla nas? Co oznacza dla nas wierzących w PANA JEZUSA początek miesięcy? Jest to znak, że życie człowieka u BOGA rozpoczyna się z dniem i godziną, w której przyjmuje zbawienie przez Krew CHRYSTUSA PANA, gdy jego serce zostaje oczyszczone a grzechy przebaczone. Od tej chwili człowiek zaczyna żyć dla BOGA. Dzięki BOGU, że ta Krew już 2000 lat ma tą samą moc i oczyszcza podwoje naszych serc. Dla tych, którzy przyjęli PANA JEZUSA do swego serca i stali się dziećmi BOŻYMI, świętują ten dzień uroczyście i z wielką powagą. Człowiek, który nie narodził się na nowo, znajduje się pod sądem BOŻYM, ponieważ w jego duszy nie ma BOŻEJ światłości, czyli nie ma życia. Kiedy PAN JEZUS zdejmuje ciężar naszych grzechów stajemy się BOŻĄ własnością i zaczynamy żyć. I to jest początek miesięcy.

Nikt nie jest żywy z powodu grzechów i nikt, kto nie narodził się na nowo nie może uczynić tego dnia świątecznym. Każdy zaś, który nawrócił się do swego PANA od tego dnia śpiewa: „O, cudny dzień, o cudny czas, gdy Sam PAN JEZUS pierwszy raz, przybliżył się do duszy mej, blask mi zajaśniał w chwili tej, gdy moich win zaginął cień.” Jeżeli masz świadectwo w swoim sercu, że twoje grzechy zostały przebaczone i że w twoim sercu mieszka PAN JEZUS przez DUCHA Świętego, to po owocach swoich wiesz, że przeszedłeś ze śmierci do życia. Przecież DUCH Święty świadczy, że grzechy twoje są ci przebaczone. W jednym z Psalmów Dawida czytamy: „Błogosławiony ten, któremu grzechy odpuszczono.” Jeśli grzechy zostały ci przebaczone, to jesteś szczęśliwym człowiekiem i masz prawo świętować. Święto Paschy nie obchodzi się raz do roku, ale codziennie. Ale jak mamy to czynić? BÓG nakazał Mojżeszowi, aby wyczyścić stary kwas w domach swoich. Potem mieli spożywać Baranka. Ap. Paweł wyjaśnia, co to znaczy usunąć stary kwas: „Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą Wielkanoc jako BARANEK został ofiarowany CHRYSTUS. Obchodzimy, więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.” (1Kor.5,7-8).

Jeśli uważnie przeczytamy te słowa, zauważymy, że DUCH Święty nazywa złość i przewrotność starym kwasem. Dlatego PAN JEZUS przelewał Krew na krzyżu, aby oczyścić ten kwas złości i przewrotności. Bądźmy wdzięczni BOGU za naszego ZBAWICIELA, który zbawia nas od każdego grzechu i od wszelkiej złości. Taki jest właśnie sens Paschy, czyli sens Wielkanocy, gdzie PAN JEZUS zbawia nas od mocy i władzy grzechu. Powinniśmy oczyścić nie tylko stary kwas, ale również powinniśmy spożywać BARANKA. Tak, jak wówczas w Egipcie, gdy tylko krwią baranka pomazano podwoje drzwi, rozpoczynali spożywanie baranka; najpierw musieli go upiec na ogniu a dopiero potem jedli. Podobnie jest z nami, gdy przyjmujemy Jego ofiarę za nasze grzechy. I my też powinniśmy spożywać BARANKA. PAN JEZUS powiedział: „JA jestem chlebem żywym, który z Nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który JA dam, to ciało Moje, które JA oddam za życie świata.” (Jan. 6,51).

Kiedy CHRYSTUS PAN zaczął mówić o tym, że trzeba jeść Jego ciało i pić Jego Krew to Jego uczniowie zgorszyli się, mówiąc: „Twarda jest to mowa, któż jej słuchać może?” Ale PAN JEZUS wiedząc o tym powiedział: „To was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie SYNA CZŁOWIECZEGO, wstępującego tam, gdzie był pierwej? DUCH jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem.” (Jan,60-63). Jeść ciało BARANKA znaczy przyjąć Jego Słowo do serc naszych w mocy DUCHA Świętego. Słowo bez DUCHA Świętego jest bezsilne, i ON realizuje je w naszych sercach. Prorok Jeremiasz powiedział tak: „Słowa Twoje są znalezione i zjadłem je. A one stały się radością i weselem mojego serca.” Czy my możemy powiedzieć o Słowie BOŻYM, że przynosi nam ono radość i nasyca nas? „Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust BOŻYCH.” (Mat.4,4). Ogień, między innymi jest obrazem DUCHA Świętego. Dlatego BÓG nakazał Izraelitom spożywać baranka upieczonego na ogniu.

Jest jeszcze wielu takich, którzy nie mogą duchowo świętować Wielkanocy, ponieważ nie narodzili się na nowo i nadal trwają w niewoli grzechu. Jak można być wybawionym z grzechu? W Biblii czytamy: „I zabije baranka całe zgromadzenie izraelskie...i wezmą z krwi jego i pokropią podwoje i nadprożnik domu, w którym będą go spożywać.” (2Mojż.12,6-7). Jeśliby Izraelici zabili tylko baranka a nie wzięli jego krwi i nie pokropili podwoi swoich drzwi, wtedy by i tak śmierć nawiedziła ich dom. Dlatego nie wystarczy tylko wierzyć, że CHRYSTUS PAN zmarł, przelewając Swoją Świętą Krew, ale należy osobiście przyjąć tę ofiarę przez wyznanie swoich grzechów i prosić, aby ta Krew oczyściła twoje serce. Gdy to się stanie, DUCH CHRYSTUSA PANA zamieszka w twoim sercu. Po czym możemy to poznać? W sercu twoim zapanuje radość, jakiej jeszcze nigdy nie przeżywałeś, bo będziesz pewny swego zbawienia. Ap. Jan pisze: „To napisałem wam, którzy wierzycie w Imię SYNA BOŻEGO, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” (Jan.5,13). Nie wierz tym, którzy mówią, że dopiero po śmierci dowiesz się gdzie będziesz spędzał wieczność. BÓG tak nie działa, ale DUCH Święty, który od chwili oddania się PANU JEZUSOWI zamieszka w twoim sercu będzie poświadczał ci, że jesteś dzieckiem BOŻYM. Czytaj Biblię zaczynając od Nowego Testamentu a BÓG objawiać ci będzie Swoją wolę każdego dnia.

Dziś możesz na prawdę rozpocząć świętowanie Wielkanocy. PAN JEZUS mówi: „Pójdźcie do MNIE wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni a JA wam sprawię odpocznienie.” (Mat.11,28). Pamiętajmy także, że w drzwiach było jedno miejsce, którego nie należało mazać krwią. A był to próg. Dlaczego? Bo Krew PANA JEZUSA nie może być deptana. Jeżeli odrzucasz Krew CHRYSTUSA PANA, to depczesz ją swoimi nogami. A jeśli wiarą przyjmiesz tą Krew, to ona dotykać będzie podwoi twojego serca. „Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?” (Hebr.2,3). Na prawdę nie warto sprzeciwiać się woli BOŻEJ. Uczyń dzisiejszy dzień swoim dniem i niech on będzie twoją Wielkanocą.

Módlmy się!

PANIE BOŻE i OJCZE nasz Święty, godzien Jesteś czci i uwielbienia z naszych serc, dla których stałeś się wybawieniem od wiecznej śmierci i potępienia wiecznego. Dziękujemy CI za naszego WYBAWICIELA PANA JEZUSA, za Twojego DUCHA Świętego i za Słowo Twoje, które nam mówi o Twojej wielkiej miłości ku nam grzesznym ludziom w Imieniu PANA JEZUSA. Amen.

(83–B1)