Świat i jego zagrożenia

  Audycja nr: 283
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: 2 List do Tesaloniczan 2:7–12
Data opublikowania: 30. 04. 2005
Czas odtwarzania: 21:21 min
Rozmiar pliku: 2882 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Każdy człowiek tęskni za czymś doskonałym i szuka przyjaznej mu rzeczywistości nadprzyrodzonej. Często dochodzi do wniosku, że nie jest wstanie zaspokoić swoich potrzeb. Dlatego więc szuka on zadowolenia wewnętrznego gdzie indziej. Nie znając Biblii często wchodzi w kontakt ze spirytyzmem i coraz więcej zaczyna się interesować ruchem New Age, który stanowi poważne zagrożenie stanu duchowego człowieka. Inną przyczyną nieznajomości Biblii przeciętnego chrześcijanina jest brak poczucia zagrożenia, płynącego w angażowanie się w horoskopy, wróżby, zababony, praktyki okultystyczne i wiele innych praktyk demonicznych. Taki człowiek jest bardzo podatny na oszustwa, ponieważ nie jest w stanie odróżnić PANA JEZUSA jako ZBAWICIELA od pseudo – chrystusa jakiego przedstawia ruch New Age. Wielu uczestników New Age dużo mówi o PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE, lecz nie mają oni na myśli tego PANA JEZUSA, którego przedstawia nam Biblia. Pismo Święte naucza, że BÓG stworzył człowieka i dał mu wolną wolę, czyli inaczej mówiąc, możliwość wyboru. Zatem człowiek mógł wybrać również nieposłuszeństwo wobec BOGA, i tak też postąpił, lecz rezultaty tego były i są przerażające.

Dlatego Biblia mówi, że każdy zgrzeszył i daleki jest od świętości. Z jednej strony BÓG jest kochającym nas OJCEM, z drugiej zaś strony jest także sprawiedliwym Sędzią, który będzie sądził nasze myśli, postawy serca a także czyny każdego człowieka. BÓG jest, bowiem światłością i żadna ciemność nie może zbliżyć się do NIEGO. Jakże, więc człowiek może być zbawiony? W jaki sposób grzeszny, żyjący w duchowej ciemności człowiek może mieć przystęp do BOGA, który jest światłością? BÓG rozwiązał ten dylemat w jedyny możliwy sposób, posyłając na świat Swojego umiłowanego SYNA. Biblia naucza, że PAN JEZUS był zarówno BOGIEM jak i człowiekiem. PAN JEZUS, SYN BOŻY, przyszedł na świat, aby umrzeć. Jednak oprócz straszliwych cierpień fizycznych, jakie przeszedł na krzyżu, wziął na Siebie cierpienia jeszcze gorsze, jakimi były cierpienia duchowe. Wyrażają to słowa PANA JEZUSA skierowane do OJCA: „BOŻE mój, BOŻE mój, czemuś MNIE opuścił?” Jak widzimy Sam BÓG musiał wziąć na Siebie ostateczną karę za złamanie Jego Prawa. ON poniósł karę, na którą my zasłużyliśmy. Tylko BÓG był wstanie dokonać zapłaty, ale umrzeć mógł tylko człowiek. Dlatego zapłaty za grzechy ludzkości dokonał BÓG i człowiek jednocześnie.

Bez tej strasznej kary i śmierci, zarówno fizycznej jak i duchowej, ludzkość nie mogłaby być zbawiona. Dlatego PAN JEZUS jest jedyną drogą zbawienia i to jest niepodważalny fundament naszej wiary. PAN JEZUS powiedział: „JA jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do OJCA inaczej jak tylko przeze MNIE.” (Jan 14,6). Z tego też powodu wszelkie działania, nawet te podejmowane przez chrześcijan, które dopuszczają inne drogi do Nieba niż przez PANA JEZUSA są wielkim błędem. Są to nauki demoniczne, oszukujące człowieka i są one sprzeczne z planem i wolą BOGA. Wyrządzają one, bowiem wielką krzywdę ludziom i zagradzają drogę do Niebiańskiej Ojczyzny. Jeżeli więc jacyś pośrednicy są czczeni w którymś Kościele nazywanym chrześcijańskim lub choćby tylko wymieniani, to nie najlepiej świadczy to o wierze w PANA JEZUS, jako jedynym pośrednikiem, który się wstawia za nami. Przeczytajmy, zatem kilka miejsc z Pisma Świętego, które o tym mówią: Rz.8,34 „Któż będzie potępiał? JEZUS CHRYSTUS, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy BOGA, Ten przecież wstawia się za nami.” Hebr.9,24: „Albowiem CHRYSTUS nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego Nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem BOGA.” Hebr.12,22-24: „Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta BOGA żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w Niebie, i do BOGA, Sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do Pośrednika Nowego Przymierza, JEZUSA, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.” Nie są to zresztą jedyne miejsca mówiące o tej prawdzie.

Jako przykład przytoczę wydarzenie, które miało miejsce w Anglii w 1990 r., kiedy w obecności królowej Elżbiety II odbyło się wspólne nabożeństwo. Uroczystość obejmowała czytanie Buddy. Następnie odczytano wezwanie do oddawania czci bogu hindusów Brahmie. Potem było czytane słowo ku czci Allaha. W całym nabożeństwie tylko jeden raz padło Imię CHRYSTUSA PANA. Niepokojącym i niebezpiecznym faktem jest, że we wszystkich tych nabożeństwach było powolne przenikanie Kościoła chrześcijańskiego przez wschodnie religie czy wręcz okultyzm. Natomiast pomijana jest istota zbawienia w JEZUSIE CHRYSTUSIE PANU. New Age poświęca wiele uwagi powtórnemu przyjściu CHRYSTUSA PANA; cytowane są nawet Jego Słowa z Nowego Testamentu. Członkowie tych grup są wyznawcami różnych religii, a ich zadanie ma polegać na wprowadzaniu w życie dwóch synów BOŻYCH – Buddy i CHRYSTUSA. Dla ruchu New Age PAN JEZUS jest tylko Mistrzem, ale nie ZBAWICIELEM i BOGIEM. Jeszcze kilka słów ostrzegawczych o astrologii. Astrologowie działają na sferę duchową i psychikę człowieka. Używają często niejasnego języka i to jest przyczyną skuteczności astrologii. Ale tak naprawdę astrologia wcale nie jest skuteczna. Uciekajmy od horoskopów i nie dawajmy się oszukiwać.

Mam nadzieję, że wielu dojdzie do przekonania, że czytanie gazetowych horoskopów, wróżb lub wydruków swoich cech z komputera, nie warto poświęcić ani chwili czasu. Znajdowane tam rady nie są prawdziwe, a co więcej mogą stać się „punktem kontaktowym” dla wpływów demonicznych. Chrześcijanie jednak oczekują całkiem innego świata, gdy modlą się „Przyjdź Królestwo Twoje.” Pismo Święte jest zapisem nie tylko ofiary PANA JEZUSA dokonanej na krzyżu, lecz mówi także o Jego triumfie w czasie powrotu na Ziemię w chwale i majestacie przy końcu czasów. To jest właśnie Nowy wiek dla chrześcijan. Stary i Nowy Testament wielokrotnie wspomina o tej prawdzie. W Księdze Daniela 7,14 czytamy: „I dano MU władzę i chwalę i Królestwo, aby MU służyły wszystkie narody, ludy i języki. Jego władza jest władzą wieczną, niezmienną, Jego Królestwo niezniszczalne.” PAN JEZUS powiedział: „Dana MI jest wszelka moc na Niebie i na Ziemi.” (Mat.28,18). Jedynie PAN JEZUS może rozpocząć Nowy Wiek. Jego królestwo trwać będzie wiecznie. Biblia mówi, że PAN JEZUS nie powróci prędzej dopóki nie objawi się człowiek bezprawia. Będzie się on wynosił ponad BOGA, a nawet sam ogłosi się BOGIEM.

Ap. Paweł ostrzega: „Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki TEN, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego PAN JEZUS zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia Swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i w śród wszelkich podstępnych oszustw tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego BÓG zsyła na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.” (2Tes.2,7-12).

Podsumowując należy zaznaczyć, że choć New Age nie posiada wszystkich charakterystycznych cech organizacji, nie ma kwatery głównej hierarchii, statutu ani wyznania wiary, to jednak jest związkiem o zasięgu globalnym i predentującym do miana kluczowej organizacji światowej, a co gorsze kwestionującym panowanie nad światem BOGA Wszechmocnego i nie przyjmującym ofiary złożonej na krzyżu przez Jedynego SYNA BOŻEGO PANA JEZUSA, który jest „drogą, i prawdą i życiem.” ON też był tym, który jako jedyny miał prawo powiedzieć: „JA jestem światłością świata.” Siła i popularność New Age opiera się na dwóch fundamentalnych dziedzinach również w przesłaniu chrześcijaństwa. Są nimi: Istnienie rzeczywistości duchowej oraz poszukiwaniu celu i sensu życia. Zarówno New Age, jak i chrześcijaństwo uznają, że świat duchowy musi być dostrzeżony i wyraźnie obecny w życiu człowieka, choć różnica jest radykalna w określeniu sposobu osiągnięcia tego celu. New Age widzi człowieka jako element nowego i doskonałego świata. U chrześcijan najwyższy sens życia człowieka jest w BOGU, a nie w nim samym.

New Age stanowi wielkie wyzwanie dla chrześcijaństwa, rozprzeszczenia się dynamicznie, otwarcie atakuje chrześcijaństwo i jednocześnie przywłaszcza sobie jego dziedzictwo. Choć w tej audycji nie sposób było omówić wszystkich aspektów New Age, ale to, co zostało powiedziane daje wystarczający obraz zagrożenia chrześcijaństwa. Prośmy, zatem PANA JEZUSA o mądrość, zagłębiając się codziennie w treść Jego Słowa.

Módlmy się!

Drogi nasz ZBAWICIELU dziękujemy CI za Twoje Słowo, które chroni nas od nauk demonicznych. Prosimy CIĘ o mądrość rozumienia Twego Słowa i o moc w odpieraniu szatańskich kłamliwych przekonań, z którymi tak często się spotykamy. Amen.

(71–B1)