Czego żąda od nas BÓG?

  Audycja nr: 281
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: List do Hebrajczyków 11:1–6
Data opublikowania: 16. 04. 2005
Czas odtwarzania: 20:52 min
Rozmiar pliku: 2819 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Z Listu do Hebrajczyków 11,1-6 czytamy: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem BOGA, tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel BOGU wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż BÓG przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go BÓG. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał BOGU. Bez wiary zaś nie można podobać się BOGU; kto bowiem przystępuje do BOGA, musi wierzyć, że ON istnieje i że nagradza tych, którzy GO szukają.”

W dzisiejszym świecie ludzie stają się coraz bardziej zajęci. Żąda się od nich coraz więcej. Wraz z ogromnym rozwojem technologicznym w wielu krajach świata, wraz ze wzrastającym dostatkiem w większości krajów rozwijających się, wielu ludzi zaczyna myśleć o możliwości osiągnięcia Nieba na Ziemi. Podczas gdy jedni zajęci są budowaniem sobie „Nieba,” inni żyją w strachu, targa nimi nienawiść, wątpliwości, przeszkadzają nierozwiązane problemy i grzech. Wielu zatraciło cel i sens życia – po prostu egzystują. Inni znów żyją w obawie narastającego zagrożenia konfliktem nuklearnym, który zgładziłby nas wszystkich. Ale są i tacy, którzy znaleźli pokój i radość; ich życie ma sens i cel. Chcąc mieć życie pełne pokoju w dzisiejszym świecie, ludzie muszą znać Księcia Pokoju. Tego, który przyszedł, aby dać nam pokój. Dlatego ci ludzie powinni opamiętać się przed BOGIEM i pozwolić MU kierować ich życiem w wierze. Możemy żyć wiarą i zwycięstwem w mocy DUCHA Świętego. Biblia mówi: „A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie DUSZA MOJA miała w nim upodobania.” (Hebr.10,38). Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. (2 Kor.5,7).

Znamy dobroć BOŻĄ i wiemy, ż BÓG chce dla nas pełni życia. ON chce byśmy odnosili zwycięstwo w tym wszystkim, co PAN JEZUS dla nas uczynił. Życie wiarą wymaga DUCHA Świętego, który prowadzi nas do poznania BOGA. Niektórzy ludzie mało wiedzą o działaniu DUCHA Świętego. Inni zaś są z NIM w zażyłych stosunkach, dzięki codziennej łączności duchowej i wzajemnej społeczności. Aby żyć pełnym życiem musimy uczyć się poznawać. Rozwój społeczeństwa zależy od ich wiedzy, jaką posiadają. Jeżeli tej wiedzy posiadają mniej, tym bardziej prosty jest ich styl życia. Natomiast im więcej jest ich w życiu wiedzy, to tym więcej będzie twórczego postępu. Pierwszym rodzajem wiedzy jest rozum, który jest wynikiem doświadczenia. Takiej wiedzy dostarczają badania naukowe oraz rozumowanie dzięki pięciu zmysłom. Jednakże przez wiedzę rozumową ludzie nigdy by nie poznali BOGA OJCA i PANA JEZUSA. Drugim rodzajem wiedzy jest wiedza objawiona, której nie można osiągnąć za pomocą zmysłów a dotyczy ona sfery duchowej. Wiedzę objawioną otrzymujemy jedynie od DUCHA Świętego, który objawia naszemu duchowi prawdy zawarte w Słowie BOŻYM w czasie jego rozważania i głębokiej społeczności z NIM.

Biblia jest objawioną wiedzą BOGA i niemożliwą do osiągnięcia za pomocą zmysłów czy logicznego rozumowania. Biblia mówi: „Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z DUCHA BOŻEGO, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” (1Kor.2,14). „Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z DUCHA, duchem jest.” (Jan. 3,6). Dlatego człowiek nie jest wstanie zrozumieć prawd Słowa BOŻEGO, jeżeli się nie narodzi na nowo. Jedyną prawdą, którą może pojąć i zrozumieć jest ta, że jest on grzesznikiem. Gdy człowiek rodzi się na nowo, to DUCH Święty zaczyna go karmić mlekiem Słowa BOŻEGO, otwierając jego oczy, aby mógł rozumieć. Wówczas taki człowiek zaczyna widzieć BOŻY plan dla niego samego i całego świata, który jest zagubiony w ciemnościach grzechu i degradacji. BOŻY plan zbawienia wydaje się głupstwem dla ludzi, którzy nie znaleźli w PANU JEZUSIE swojego osobistego ZBAWICIELA. Żartują oni sobie z Biblii i nie pojmują tej objawionej wiedzy, ponieważ jest im ona zakryta.

Dla chrześcijan DUCH Święty, który zna BOŻY plan, dzieli się nim z wierzącymi. Ten plan zostaje mu objawiony w jego sercu. I to nazywamy wiedzą objawioną. Jeżeli jesteśmy posłuszni Jego powołaniu, to BÓG obdarowuje nas zdolnością abyśmy temu zadaniu mogli sprostać. Pamiętajmy, że BÓG, który nas powołuje, chce nas także uzdolnić abyśmy byli należycie przygotowani do naszego powołania. Życie wiarą opiera się jedynie na zrozumieniu Słowa BOŻEGO, które objawia nam DUCH Święty. „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował BÓG tym, którzy GO miłują. Albowiem nam to objawił BÓG przez DUCHA; gdyż DUCH bada wszystko, nawet głębokości BOŻE.” (1Kor.2,9-10). To, co BÓG objawia nam przez Swoje Słowo jest podstawą, na której się opiera nasza wiara i wzrasta.

Człowiek nie zbawiony nie może pojąć planu BOŻEGO. BÓG objawia go tylko tym, którzy narodzili się na nowo przez DUCHA Świętego. Ci, którzy pragną głębokiej wiary, potrzebują pełni DUCHA Świętego. Żar twego pragnienia i tęsknota za pełnią DUCHA Świętego będzie miarą twojej decyzji. Potrzeba nam ścisłej społeczności z DUCHEM BOŻYM dając MU czas na objawienie nam Jego Słowa i uczynienia CHRYSTUSA PANA bardziej realnym w naszym życiu. Wówczas nasza wiara będzie wzrastać i uwierzymy, że PAN JEZUS spełni wszystko, co obiecał. Jeśli chcemy posiąść wielką miarę naszej wiary, to musimy mieć wielką wizję. Jeśli mówimy, że w coś wierzymy, to musimy mieć wyraźny obraz tego, w co wierzymy. Nie mając tego wyraźnego obrazu, nawet gdybyśmy gorąco głosili, że wierzymy, to nasz głos i tak zdradziłby nasz brak przekonania o tym, w co wierzymy. Dlatego wiara jest tak bardzo ściśle związana z wizją. Np, jeżeli chcemy stworzyć jakiś przedmiot, to jego obraz musi najpierw powstać w naszym umyśle.

Zobaczmy jak BÓG działa odnośnie Abrahama i jego przyszłości. Przebywając na obczyźnie otrzymał on wizję, że będzie miał dzieci. Ale jak może mieć dzieci 99-letni starzec? Abraham dzięki tej wizji wierzył na przekór zewnętrznym okolicznościom, które jej przeczyły. W końcu otrzymał syna, choć pozornie było to niemożliwe. Przykład Abrahama wzbudza w naszych sercach pragnienie i tęsknotę chwytając BOGA za Słowo obietnicy. Wiara jest naczyniem, w którym realizuje się wizja. Wizję tę otrzymujemy przez czytanie i rozważanie Słowa BOŻEGO. Wiara chwyta się obietnic, które z kolei tworzą wizję w twoim sercu. Zaś powstała wizja przemienia się w rzeczywistość. Postawmy, więc na pierwszym miejscu studiowanie Słowa BOŻEGO, bo od tego wszystko się zaczyna.

Modlitwa jest oddechem naszej wiary. Jest ona codziennym oddychaniem, BOŻĄ mocą, która pobudza naszą wiarę i utrzymuje ją przy życiu. Modlitwa jest mocą powodującą wzrost naszej wiary aż do objawienia jej rezultatów. Nic, więc dziwnego, że Ap. Paweł woła: „Bez przestanku się módlcie!”

Bez modlitwy nie możemy rozkoszować się w DUCHU Świętym, a nasza wiara szybko więdnie. Zawsze znajdujemy czas na zrobienie czegoś, co wydaje nam się najważniejsze, ale powinniśmy także planować czas na modlitwę. Wczesny ranek jest najlepszą porą, kiedy możemy otrzymać od PANA polecenie na cały dzień. Konsekwentne życie modlitewne uczyni nas wrażliwymi na Głos DUCHA Świętego. Uwrażliwi nas na potrzebę modlitwy, w chwilach pojawienia się nagłych potrzeb. Twój język tworzy ciebie i kieruje tobą. Słowa, które wypowiadamy mają wpływ na naszą wiarę. Zła mowa zniszczy twoją wiarę a szatan zaatakuje twoją wiarę i wkrótce twoja wiara umrze.

Jeżeli źle używamy języka, to nasze życie znajdzie się w ciemnościach. Język biblijny zawsze wnosi życie i zwycięstwo. Życie wiarą wymaga języka wiary. Jeżeli zastosujemy te cztery warianty jak: Społeczność z DUCHEM Świętym, wiara, modlitwa i język, to w naszym codziennym życiu BÓG znajdzie w nas upodobanie.

Módlmy się!

Drogi nasz OJCZE, w Imieniu naszego ukochanego ZBAWICIELA PANA JEZUSA CHRYSTUSA przychodzimy do CIEBIE, aby CI serdecznie podziękować za Pismo Święte, które otwiera nasze oczy na grzech i na ratunek, jaki mamy w Twoim SYNU a naszym WYBAWICIELU. Nasz drogi OJCZE napełniaj nas Twoim DUCHEM Świętym, aby nasza wiara pomnażała się. A gdy przyjdzie ta ostatnia chwila naszego życia na tej Ziemi, abyśmy mogli stanąć przed Twoim obliczem nienaganni. Amen.

(71–A1)