Przyjście PANA JEZUSA jest już bardzo bliskie!

  Audycja nr: 275
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: Apokalipsa św. Jana 22:12
Data opublikowania: 05. 03. 2005
Czas odtwarzania: 21:14 min
Rozmiar pliku: 2865 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Z Obj.22,12 czytamy: „Oto przyjdę wkrótce a zapłata MOJA jest ze MNĄ, by oddać każdemu według uczynków jego.” Choć już mamy początek marca i powoli zapominamy o Nowym Roku, to jednak wróćmy jeszcze do owych minionych 365 dni, w których przeżyliśmy wiele radości i smutku. Czy w tym roku zdajemy sobie sprawę, że przyjście PĄŃSKIE jest już bardzo bliskie? Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy w świetle tak wzniosłego wydarzenia, które ma nadejść. Faktem jest, o czym zapewnia nas Pismo Święte, że PAN JEZUS przyjdzie w chwale po Swój Kościół i nad tym wydarzeniem warto się zastanowić. Jesteśmy BOGU wdzięczni za czas łaski, który jeszcze trwa i za tą możliwość głoszenia tej radosnej nowiny. Na początku warto się zastanowić, jaki jest mój osobisty stosunek do życia wiecznego. Pierwsi chrześcijanie pozdrawiali się słowami: „PAN nasz przyjdzie.” Wypowiadając te słowa cieszyli się, że są dziećmi BOŻYMI oczekującymi na powtórne przyjście PANA JEZUSA.

Czy nie byłoby dobrze należeć do tych radujących się i oczekujących na przyjście PAŃSKIE? Gdybyśmy dzisiaj zapytali jakiegoś człowieka, czy PAN JEZUS przyjdzie, odpowiedziałby: „Kto to może wiedzieć?” Takich jednak wypowiedzi nie traktujmy poważnie. BOŻE Słowo i Jego obietnice są tak i amen. Co do tego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. PAN JEZUS odchodząc z tej Ziemi powiedział, że przyjdzie po Swój Kościół. Powiedział także, że Ziemia i Niebo przeminą, ale słowa Moje nie przeminą. Prorocy Starego Testamentu przepowiadali narodzenie, cierpienie śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie SYNA BOŻEGO, ale mówili także o Jego powtórnym przyjściu. Zach.14,4 prorokuje, że „Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej...” Słowa wypowiedziane przez proroków starotestamentowych potwierdza Nowy Test. Ktoś policzył, że w Nowym Test. jest aż 318 razy mowa o powtórnym przyjściu naszego ZBAWICIELA.

W pożegnalnej mowie do uczniów Swoich PAN JEZUS powiedział: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w BOGA i we MNIE wierzcie! W domu OJCA MEGO wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do Siebie, abyście, gdzie JA jestem, i wy byli.” (Jan 14,1-3). Natomiast w Mat.24,27 i 30 pisze: „Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. I wtedy ukaże się na Niebie znak SYNA CZŁOWIECZEGO, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona Ziemi i ujrzą SYNA CZŁOWIECZEGO, przychodzącego na obłokach Nieba z wielką mocą i chwałą.”

Powtórne przyjście SYNA BOŻEGO potwierdzają także aniołowie, kiedy PAN JEZUS odchodził do Nieba, a uczniowie długo patrzyli na Niego, przed nimi stanęli wysłannicy Nieba i tak do nich przemówili: „Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie, patrząc w Niebo? Ten JEZUS, który od was został wzięty w górę do Nieba, tak przyjdzie, jak GO widzieliście idącego do Nieba.” (Dz.Ap.1,11). W ten sposób aniołowie potwierdzili uczniom słowa PANA JEZUSA o Jego powtórnym przyjściu. Człowiek powinien być przygotowany do wyjścia naprzeciw nadchodzącemu PANU JEZUSOWI.

Żyjemy w świecie pełnych trosk, kłopotów i łez. Niech, więc naszą codzienną modlitwą będą słowa: „Przyjdź PANIE JEZU!” Po odejściu naszego PANA do Nieba, BÓG dał możliwość ludziom skorzystania z czasu łaski i przyjęcia GO do swego życia. Gdy wypełni się czas, skończy się BOŻA łaska i cierpliwość. Wtedy BÓG wystąpi w stosunku do tych, którzy GO nie przyjęli jako sprawiedliwy Sędzia. Biblia ostrzega nas: „Czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia PAN wasz przyjdzie.”

Dlatego tak ważnym zagadnieniem dla każdego człowieka jest pojednanie się z BOGIEM. Godne uwagi są słowa zapisane w Ew. Mat.24,40: „Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty a drugi zostawiony.” Troska o zachowanie wiary, chodzenie w światłości i świętości ma być przedmiotem naszych modlitw. W Obj.1,7 czytamy: „Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy GO wszelkie oko a także ci, którzy Go przybili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi.” Ci, co nie wykorzystali czasu łaski i nie przyszli w opamiętaniu do PANA JEZUSA i nie narodzili się na nowo, nigdy nie ujrzą Królestwa BOŻEGO. Prorok Ozeasz tak o nich prorokował: „...Wtedy mówić będą do gór: Przykryjcie nas! A do pagórków: Padnijcie na nas!” Będzie to najstraszniejsza chwila dla niezbawionych.

Lud BOŻY wszystkich czasów chciał znać datę powtórnego przyjścia CHRYSTUSA PANA. O ten dzień pytali także uczniowie PAŃSCY. Owa data pozostaje jednak BOŻĄ tajemnicą. Człowieka wierzącego obowiązuje czuwanie. Błogosławieni są ci, którzy oczekują na swego PANA. Nie jesteśmy odizolowani od środowiska, w którym żyjemy i zawsze jesteśmy narażeni na ataki złego. Jeżeli jednak zachowujemy w sercu słowa PANA JEZUSA i pozostajemy BOGU wierni, to BÓG nasze serca wypełni pokojem i radością.

Drogi Przyjacielu! Czy chcesz być członkiem żywego Kościoła, którego głową i kamieniem węgielnym jest PAN JEZUS? Nie mam na myśli jakiegoś wyznania, ponieważ żadne wyznanie nie zbawia tylko PAN JEZUS. Wszyscy ludzie, niezależnie od przynależności wyznaniowej, którzy przyjęli PANA JEZUSA do swego serca i weszli na wąską drogę prowadzącą do niebiańskiej ojczyzny, stanowią żywy Kościół, czyli Eklesia, co dosłownie znaczy „Lud wywołany.” Przyjmij wiarą PANA JEZUSA do swego życia a będziesz ze spokojem oczekiwał na przyjście swego ZBAWICIELA. A jeśli GO odrzucisz spotka cię sąd i wieczne potępienie.

Drogi Przyjacielu nie zwlekaj, bo tylko ON może zaspokoić tęsknotę twojego serca. ON pragnie abyś stał się Jego własnością. Pojednanie z BOGIEM, to najważniejsza sprawa w życiu każdego człowieka. PAN JEZUS powiedział, że „kto nie jest ze MNĄ, jest przeciwko MNIE.” Cały świat ze swymi uciechami przeminie, ale CHRYSTUS PAN pragnie abyśmy z NIM przeżywali wieczną radość. ON czeka na ciebie, być może już bardzo długo. Oby tylko to oczekiwanie nie było daremne. Przemijają nasze lata i ze zdumieniem patrzymy wstecz stwierdzając, że lata te przeleciały niby na skrzydłach. Jesteśmy świadomi, co przeżywaliśmy w tych 365 dniach, jak zmieniały się radości i smutki. Natomiast każdy wierzący chrześcijanin z perspektywy minionego czasu może powiedzieć, że nie był sam.

Chociaż nie wiemy, jakie przeżycia będziemy musieli jeszcze przechodzić, ale jedno jest pewne, że chrześcijanin ze spokojem i ufnością może patrzeć w przyszłość i oczekiwać na tę radosną chwilę spotkania się ze swoim ZBAWICIELEM. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo Swoje. Jego cudowna dłoń nas ukształtowała. A my mamy zdecydowanie odpowiedzieć, komu chcemy służyć? PANU BOGU, czy nadal chcemy być podporządkowani grzechowi. Pomyśl o tych wszystkich materialnych darach, które otrzymałeś z łaski BOŻEJ.

Pomyśl i przypomnij sobie ile zmarnowałeś godzin, czy one cię kiedyś nie oskarżą przed BOGIEM? Pomyśl o twojej duszy, czy karmiłeś ją Słowem BOŻYM, czy też głodziłeś i pozwoliłeś jej, aby z głodu usychała? Czas łaski jeszcze trwa. Bóg daje ci możliwość słuchania i zrozumienia Jego Słowa. Czy posiadasz Biblię i czy ją czytasz? A może twoja Biblia leży zapomniana, bo nigdy do niej nie zaglądasz? A przecież właśnie w niej mamy tak wiele wspaniałych obietnic i nauki. Czytanie Biblii sprawi ci, że twoja wiara będzie się pomnażać; a to jest warunek podobania się BOGU. Kiedy zaczniesz się odżywiać Słowem BOŻYM, to z utęsknieniem będziesz oczekiwał za rychłym przyjściem PAŃSKIM. Dla wielu ten rok będzie już ostatnim. Nikt z nas nie może powiedzieć, że jutro do nas należy. Dlatego nasze życie powinno być przed BOGIEM zawsze uporządkowane. Wesele BARANKA przybliża się i oblubienica BARANKOWA, czyli Kościół, przygotowuje się.

Módlmy się!

Łaskawy i pełen dobroci OJCZE nasz Niebieski, w Imieniu PANA JEZUSA dziękujemy CI za Twoją cierpliwość nad nami, że DUCH Święty nieustannie napomina nas, jaka jest Twoja wola względem nas i jak bardzo pragniesz naszego zbawienia. Prosimy CIĘ, aby ten darowany nam czas, był czasem naszego wzrostu duchowego ku twojej chwale. Aby jeszcze wielu u stóp PANA JEZUSA znalazło wieczne życie i radość zbawienia. OJCZE kochany na dalszy czas oddajemy się w Twoje błogosławione ręce, dziękując CI za ratunek, który mamy w naszym PANU i ZBAWICIELU JEZUSIE CHRYSTUSIE w DUCHU Świętym. Amen.

(69–B1)