Co w życiu człowieka jest najważniejsze?

  Audycja nr: 269
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Teksty biblijne: Ewangelia św. Jana 14:13–14;
Ewangelia św. Mateusza 7:7
Data opublikowania: 22. 01. 2005
Czas odtwarzania: 22:40 min
Rozmiar pliku: 3059 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

W swoim życiu człowiek wykonuję bardzo wiele czynności, lecz nie wszystkie są one jednakowo ważne. Wśród nich są takie, których zaniechanie jak np. odżywianie, powoduje śmierć. Jednym ze znaków życia jest oddychanie. W życiu duchowym do oddychania przyrównana jest modlitwa. Kto się modli żyje duchowo, kto się nie modli jest duchowo martwy. Elementami modlitwy są: Wyznawanie grzechów, uwielbianie, dziękowanie, prośby i społeczność z BOGIEM. Wśród tych pięciu elementów powinna istnieć równowaga. Z doświadczenia wiemy, że w naszych modlitwach prośby zajmują najwięcej miejsca. Są chrześcijanie, którzy doceniając ważność modlitwy, poświęcają pierwszy tydzień Nowego Roku nabożeństwom modlitewnym. Oczywiście, że należy się modlić przez cały rok. Pozostałe tygodnie powinny być kontynuacją tego tygodnia.

Modlitwa jest audiencją u Władcy wszechświata. Dostęp do BOGA OJCA mamy dzięki pośrednictwu PANA JEZUSA. W kazaniu na Górze PAN JEZUS zachęca nas do proszenia słowami: „Proście a będzie wam dane.” (Mat.7,7). Na krótko przed pójściem na krzyż dał ON uczniom Swoim obietnicę: „I o cokolwiek prosić będziecie w Imieniu MOIM, to uczynię, aby OJCIEC był uwielbiony w SYNU. Jeśli, o co prosić będziecie w Imieniu MOIM, spełnię to.” (Jan14,13-14). Na pozór wydaje się, że każda prośba chrześcijanina wyrażona w modlitwie będzie wysłuchana. Musimy jednak pamiętać o tym, że w Biblii wszystkie obietnice są uwarunkowane, to znaczy, że ich spełnienie jest uzależnione od wypełnienia warunków. BÓG pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni a mimo to, nie wszyscy będą zbawieni, gdyż większość ludzi nie wypełnia tych warunków.

Jakie zatem warunki musi spełniać chrześcijanin, aby jego prośba wyrażona w modlitwie została wysłuchana? W wypowiedzi PANA JEZUSA jest podany tylko jeden warunek, mianowicie: Aby każda prośba była skierowana do OJCA w Jego Imieniu. Chrześcijanin ma, więc gwarancję wysłuchania tylko takiej prośby, którą mógłby przedłożyć OJCU Sam PAN JEZUS. W Piśmie Świętym mamy dalsze wskazówki, co do tego, jakie prośby BÓG wysłuchuje a jakich nie wysłuchuje. BÓG nie wysłuchuje takiej modlitwy, która nie jest zgodna z Jego wolą. Do najważniejszych zadań chrześcijanina należy poznać wolę BOŻĄ i wypełniać ją. Znana nam modlitwa „OJCZE nasz” zawiera prośbę „Bądź wola Twoja.” Gdy Eliasz modlił się o deszcz, wiedział, że modli się zgodnie z wola BOŻĄ, gdyż BÓG zapowiedział, że spuści deszcz na Ziemię. Dlatego modlitwa Eliasza została wysłuchana.

Jednak zdarza się, że BÓG może wysłuchać prośby sprzecznej z Jego wolą; BÓG czyni to, gdy człowiek natarczywie o coś prosi. Za przykład może posłużyć chociażby Lot. Po wyprowadzeniu go z Sodomy, BÓG przez anioła daje mu taki nakaz: „Nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Lotowi zaś wydawało się, że właśnie w górach z ginie i prosił, aby mu pozwolono osiedlić się w mieście Soar. BÓG przychylił się do tej prośby. Lotowi jednak tak się źle powodziło w Soar, że wkrótce przeniósł się z córkami w góry. BÓG jednak chciał mu zaoszczędzić tej goryczy. Drugi przykład. W jednej rodzinie dziecko tak zachorowało, że wszelkie objawy wskazywały, że umrze. Rodzice nie mogli pogodzić się ze śmiercią dziecka i „wymusili” na BOGU by pozostawił je przy życiu. Gdy dziecko wyrosło na dojrzałego mężczyznę stało się bandytą.

Wtedy rodzice zrozumieli, że lepiej było by gdyby ich syn zmarł będąc jeszcze małym dzieckiem. BÓG zna nasza przyszłość i dlatego najlepszą rzeczą jest podporządkowanie się Jego woli. Pewien kaznodzieja postawił takie pytanie: „Kiedy BÓG daje więcej, wtedy, gdy więcej prosimy, czy wtedy, gdy więcej dziękujemy?” Odpowiedź brzmiała: „BÓG daje więcej wtedy, gdy więcej dziękujemy.” Jest wolą BOŻĄ żebyśmy MU za wszystko więcej dziękowali. Charakterystyczne przeżycie pod tym względem miał pracujący w Indiach misjonarz, „Dżon Hajd” nazywany modlącym się Hajdem, gdyż wiele godzin spędzał na modlitwie. Zawarł on umowę z BOGIEM, że BÓG będzie mu dawał jedną duszę, to znaczy, że każdego dnia nawróci się jedna osoba do BOGA. Było to w roku 1908. Po roku Hajd odnowił umowę tak, że BÓG będzie dawał mu codziennie dwie dusze. W następnym roku odważył się zawrzeć umowę o cztery dusze każdego dnia. BÓG wiernie dodawał mu codziennie cztery dusze każdego dnia. Pewnego dnia zdarzyło się, że liczby tej nie osiągnął. W nocnej modlitwie zadawał BOGU pytanie, co było przyczyną, że nie otrzymałem czterech dusz? Otrzymał odpowiedź, że przyczyną było za mało dziękowania.

Pismo Święte wiele razy wzywa nas do tego, abyśmy mu zawsze za wszystko dziękowali. Brak dziękowania jest jednym z powodów nie wysłuchania naszych modlitw. Odpowiedź BOGA na prośbę człowieka może być pozytywna, negatywna lub BÓG chce abyśmy czekali. Człowiek z reguły nie chce długiego oczekiwania, lecz rychłego spełnienia swej prośby. Gdy jednak to nie następuje zaczyna działać samodzielnie i oczywiście niewłaściwie. Inną przyczyną nie wysłuchania modlitwy może być brak wytrwałości w modleniu się. Matka Augustyna – Helena, modliła się dwadzieścia lat, aby jej syn stał się chrześcijaninem. Jerzy Muller, założyciel sierocińców w Anglii, modlił się o pewną sprawę, kilkadziesiąt lat, aż wreszcie nastąpiło wysłuchanie. Brak wytrwałości w modlitwie może świadczyć, że zwątpiliśmy w to, iż modlimy się zgodnie z wola BOŻĄ, lub brak nam wiary w jej wysłuchanie.

Często jesteśmy leniwy i brak nam gorliwości jednak główną przyczyną nie wysłuchania modlitw jest grzech. Prorok Izajasz powiada: „Oto ręka PANA nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego BOGA, a wasze grzechy zasłoniły przed wami JEGO oblicze, tak, że nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą; wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność” (Iz.59,1-3). Gdyby ludzie nie grzeszyli byłby Raj na Ziemi. Grzech jest jedyną przeszkodą i przyczyną wszelkiego zła wśród ludzi. Grzechem są nie tylko takie czyny jak kradzieże, kłamstwa, ale Pismo Święte uważa za grzech, jeżeli nie udzielimy pomocy potrzebującemu, opuszczamy nabożeństwa, pobłażamy dzieciom, gdy grzeszą, itp.

Wreszcie trzecia kategoria grzechów, to bożki w naszym sercu. BÓG domaga się w naszym życiu bezwzględnie pierwszego miejsca, absolutnego zaufania i bezgranicznej miłości. W związku z tą kategorią grzechów, PAN JEZUS wypowiedział bardzo ważne słowa, z którymi spotykamy się w wielu okolicznościach, nie zdając sobie sprawy z następstw, które mogą być spowodowane w stosunku do Osoby PANA JEZUSA. W Ewangelii Mat.10,37-39 czytamy: Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż MNIE, nie jest MNIE godzien, i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż MNIE, nie jest MNIE godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla MNIE, znajdzie je.”

Ogólnie możemy powiedzieć, że wszystko, co w naszym życiu zajmuje ważniejsze miejsce niż BÓG, jest bożkiem. Może to być narzeczony lub narzeczona, ulubiony pies, telewizor, komputer, sport, alkohol, papieros, moda, pieniądze i tak można wymieniać wiele innych rzeczy. Aby grzech nie był przeszkodą w wysłuchaniu naszych modlitw, musimy przeżyć gruntowne opamiętanie i prosić o przebaczenie i oczyszczenie. W Liście Ap. Jakuba czytamy: „Pożądacie a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.” (Jak 4,2-3).

Ewangelista Marek zapisał słowa PANA JEZUSA, które są godne zapamiętania: „A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i OJCIEC wasz, który jest w Niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i OJCIEC wasz, który jest w Niebie, nie odpuści przewinień waszych.” (Mk.11,25-26). Opowiem jeszcze o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce na Słowacji a wywarło ono wielkie wrażenie. Otóż w jednym ze Zborów próbowano pogodzić dwoje skłóconych członków. Mężczyzna był gotowy pogodzić się, lecz niewiasta podniosła rękę do góry i zawołała: „ Ja jemu nigdy nie przebaczę.!” W tym momencie upadła nieżywa. Gdy jej ciało wkładano do trumny, nie można było podniesionej ręki ułożyć prawidłowo. Kończąc, ograniczyłem się jedynie do tych najbardziej istotnych przyczyn nie wysłuchania naszych modlitw.

Módlmy się!

PANIE naucz nas modlić się do CIEBIE całą duszą i sercem. Chcemy to czynić zapierając się siebie i zawsze być ci wiernymi. Objawiaj nam wszelkie przeszkody i pomóż nam je usunąć z naszych serc. Serce czyste chcemy ofiarować TOBIE i szczerze miłować naszych bliźnich. W Twojej woli pragniemy odnaleźć swój cel i błogosławić CI w Imieniu PANA JEZUSA. Amen.

(68–A1)