Znaki czasów ostatecznych

  Audycja nr: 268
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Teksty biblijne: List do Rzymian 11:15–18;25–26;
Księga Amosa 9:11; Księga Zachariasza 12:2–10; 14:4–5
Data opublikowania: 15. 01. 2005
Czas odtwarzania: 22:17 min
Rozmiar pliku: 3007 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

W tej audycji pragnę zwrócić uwagę na jeden z najważniejszych znaków czasu, mówiący o powtórnym przyjściu PANA JEZUSA, jakim jest znak Izraela. Dlatego będziemy korzystać z wielu miejsc z Pisma Świętego, bo inaczej nie można tego wyjątkowo ważnego tematu przedstawić. Nie tak dawno pojawiło się takie powiedzenie:, „Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest w danej chwili godzina, to spoglądasz na zegarek. Jeśli zaś chcesz wiedzieć, jaki jest miesiąc, to zaglądasz do kalendarza. Natomiast, jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje na świecie, to patrz na Izraela.” Tu nie ma żadnej przesady. W tym maleńkim kraju, najbardziej prześladowanym i z nienawidzonym przez swoich wrogów, który pojawił się na mapie narodów w 1948 roku, skierowane są oczy niemal całego świata. Tam, bowiem rozstrzygnie się największa z bitew świata i ostateczne zwycięstwo Izraela połączone z chwalebnym przyjściem MESJASZA KRÓLA. Izrael w Piśmie świętym przedstawiony jest w obrazach jako: drzewo figowe, drzewo oliwne i krzew winny. W zależności od tego, o jakich sprawach jest mowa; czy to religijnych, czy narodowych zawsze mieści się w jednym z tych obrazów. W Liście do Rzym. 11,15-18 czytamy: „Jeśli bowiem odrzucenie ich (tzn. Żydów) jest pojednaniem świata, to, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.”

Miejsce to przypomina nam, że Izrael z powodu odrzucenia PANA JEZUSA musiał ustąpić miejsca Kościołowi. BÓG zaś ma moc odłamane gałęzie wszczepić ponownie do pnia drzewa oliwnego. Oto ważny i wyraźny znak czasu, gdzie nie będziemy używać naszego rozsądku, ale raczej będziemy zważać na tajemnicę BOŻĄ, o której mowa w Rzym.11,25-26: „A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam bracia osłonić tę tajemnicę: Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu WYBAWICIEL i odwróci bezbożność od Jakuba.” W tych miejscach bardzo wyraźnie przepowiedziane jest duchowe ożywienie Izraela a jest to przepowiednia Nowego Testamentu, pozostająca w zupełnej zgodności z przepowiedzianymi proroctwami Starego Przymierza. Między innymi u proroka Amosa 9,11 czytamy: „W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni.” Zaś u proroka Ezechiela czytamy: „I poznają narody, że JA jestem PAN, który uświęca Izraela, gdy Moja świątynia będzie wśród nich na wieki.”

Zanim jednak dokona się fakt duchowego odrodzenia Izraela, nastąpi jeszcze ożywienie narodowe. O tym PAN JEZUS mówi, używając podobieństwa:, „Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznacie, iż blisko jest lato... Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie!” Mówiąc o drzewie figowym i o pokoleniu tych, nie miało przeminąć, PAN JEZUS miał na myśli Izraela. Odmładzanie się gałęzi drzewa figowego oznacza jego przebudzenia jako narodu, które zostało przepowiedziane także przez proroka Ezechiela: „Prorokuj o tych kościach i mów do nich: Kości suche, słuchajcie Słowa PAŃSKIEGO! Tak mówi panujący PAN o tych kościach, oto JA wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie.”

Jeśli dokładniej przyjrzymy się tej przepowiedni, zauważymy, że przede wszystkim łączą się kości ludu izraelskiego, lecz jeszcze bez ożywienia duchowego. Odnajdujemy tu wyjaśnienie obudzenia się poczucia narodowego wśród Żydów odnośnie ich liczby, kraju, łączności i polityki, co też znajduje swój wyraz szczególnie w dążeniach syjonizmu, którego przedsięwzięcia oczywiście bardzo jasno wykazują, że chodzi obecnie tylko o łączące się kości, ale bez duchowego ożywienia. Zanim jednak DUCH BOŻY zstąpi na Żydów, jako na naród całkowicie wyzwolony, przejdą oni jeszcze wielki ucisk. Na naród ten przyjdzie jeszcze takie utrapienie, jakiego dotychczas jeszcze nie było. Ucisk ten pojawi się podczas panowania antychrysta, który na początku będzie ich wspierał a w rzeczywistości okaże się ich przeciwnikiem. On też na czele narodów nadciągnie przeciwko Jerozolimie i wtedy zakończy się czas gniewu BOŻEGO nad tym narodem.

I oto, co mówi Pismo Święte: „Potem wyruszy PAN i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż, do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie PAN, mój BÓG, a z NIM wszyscy święci.” (Zach.14,4-5).

„Lecz na dom Dawida i mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na MNIE, na Tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad Nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.” (Zach.12,9- 10). W tym czasie nastąpi oczyszczenie całego ludu, o czym czytamy w proroctwie Zach.13,1: „W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości.” Te dni dla Izraela będą czasem ochłody od oblicza PAŃSKIEGO, gdyż zesłany będzie zapowiedziany MESJASZ-PAN, o czym mówi Pismo Święte w Dz. Ap.3,21: „Którego musi przyjąć Niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił BÓG przez usta świętych proroków Swoich.”

Przybytek Dawida do roku 1948 był zburzony. A od tego pamiętnego roku jest wznoszony i odbudowywany. To przyjście PANA JEZUSA będzie osobiste i pojawi się ON jako Król Izraelski, Sędzia dla całego świata i Odnowiciel całego stworzenia. Ap. Piotr w 2 Liście 3,14 przestrzega pisząc:, „Przeto umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed NIM bez skazy i bez nagany, w pokoju.” W ostatecznych dniach nastąpi spotęgowanie tak dobrego jak i złego. Każdy, kto trzeźwo patrzy na wszystkie wydarzenia, jakie dzieją się wokół nas nie może zaprzeczyć temu, bo to wszystko dzieje się na naszych oczach.

Podczas gdy na Ziemi będzie wzrastać przemoc, niesprawiedliwość, nieczystość, złość, nienawiść, zazdrość, przestępczość i coraz intensywniej przejawiać się będą moce ciemności w różnych formach, z których najgroźniejszymi będą fałszywe nauki i tworzenie się zgubnych i odstępczych religii. Słowo PAŃSKIE w Księdze Objawienia napomina nas a jednocześnie ostrzega: „Sprawiedliwy niech jeszcze czyni sprawiedliwość i święty niech się jeszcze uświęca.” Nadzieja przyjścia PAŃSKIEGO nie zawiera w sobie nic przerażającego dla zbawionych; jest to raczej bardzo radosna nowina, która oczyszcza Jego lud i czyni go gorliwym w dobrych uczynkach. PAN JEZUS przyszedł na Ziemię, aby oddać Samego Siebie na śmierć krzyżową, aby ta Krew oczyściła Jego lud, wykupując z mocy wiecznej śmierci i aby przedstawić Swój Kościół nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ale żeby był świętym i niepokalanym.

Celem uświęcenia jest przygotowanie wierzących po ich nawróceniu do wielkich zadań, które zostały im przekazane, przez tego, który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych Krwią Swoją i uczynił nas kapłanami i królami BOGU i OJCU Swemu. Odnośnie tego wspaniałego wydarzenia, jakim będzie powtórne przyjście CHRYSTUSA PANA, w Piśmie Świętym dany jest cały szereg napomnień i ostrzeżeń, o których wyżej była już mowa. Takie spokojne zastanawianie się nad tymi tak bardzo ważnymi sprawami naszego życia pozwoli nam pojąć ważność poselstwa „Maran - ata” co znaczy: PAN przychodzi.

Nasza ojczyzna jest w Niebiesiech skąd oczekujemy naszego ukochanego ZBAWICIELA. W Liście do Kolosan 3,1-4 i 17 czytamy: „A tak, jeśliście wzbudzeni z CHRYSTUSEM, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi CHRYSTUS po prawicy BOŻEJ; O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na Ziemi. Umarliście, bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z CHRYSTUSEM w BOGU; Gdy się CHRYSTUS, który jest życiem naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z NIM w chwale. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w Imieniu PANA JEZUSA, dziękując przez Niego BOGU i OJCU.”

Módlmy się!

O PANIE JEZU gorąco dziękujemy CI za twoją niepojętą miłość, że poszedłeś do Nieba, aby tam przygotować nam miejsce. To tylko dzięki łasce Twojej możemy się tam znaleźć. Naszymi uczynkami nie jesteśmy wstanie na to sobie zasłużyć, ale sprawiła to Twoja miłość, która zaprowadziła CIĘ na krzyż Golgoty. Niech będzie błogosławione Twoje święte cudowne Imię. Amen.

(67–B2)