Biblia i szukanie Boga

  Audycja nr: 243
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: Psalm 119:105
Data opublikowania: 24. 07. 2004
Czas odtwarzania: 20:59 min
Rozmiar pliku: 2873 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Tematem dzisiejszej audycji będzie mowa o Biblii i o tym, jak można BOGA znaleźć i o przeszkodach, z jakimi możemy się spotkać w szukaniu BOGA. Wśród wielu ksiąg, które ludzkość przechowuje jest jedna Księga szczególna – Pismo Święte, czyli Biblia. Stara to Księga i o niezwykłej historii. W ciągu wielu wieków swego istnienia miała wielu zwolenników i zawziętych wrogów. Jest rzeczą szczególną, że właśnie teraz, przy końcu 20- go wieku Biblia pomimo swej starości wzbudziła zainteresowanie jak nigdy przedtem. Zaczynają ją poważnie czytać nawet ateiści. Coraz to nowe tłumaczenia Biblii tłumaczone są na przeszło 1300 języków i narzeczy, rozchodzą się w niezwykłym tempie. Dlaczego? Gdzie tkwi przyczyna tego zwycięskiego pochodu tej „dziwnej” Księgi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że Księga ta jest natchniona przez BOGA i wszystko, co w niej jest napisane, wbrew pozorom legendarności okazuje się prawdą.

Biblia jest dana tobie i mnie po to, byśmy nie błądzili. Nic i nikt jej nie zwycięży. To ona zwycięża i podbija serca i umysły coraz liczniejszych rzesz ludzi dobrej woli. Biblia mówi o sprawach zasadniczych. O początku i końcu świata. O życiu i śmierci, o sensie ludzkiego istnienia, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie ostatecznym. O odstępstwie człowieka od BOGA i o konsekwencjach tego odstępstwa. O PANU JEZUSIE, SYNU BOŻYM, o Jego narodzeniu, śmierci i zmartwychwstaniu. O PANU JEZUSIE, który pokonując śmierć, przyniósł tobie i mnie życie wieczne i zbawienie. O tym, jak należy się zachować i czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Biblia mówi także o pochodzeniu plemion i narodów. O ludzkim zbrodniach i karach za nie. O potopie, wojnach, trzęsieniach ziemi i znakach niebieskich.

W Biblii znajdujemy opis zbuntowanego anioła, który jako szatan strącony został na ziemię i tu przejawia swoją moc w walce z prawdą i sianie kłamstwa. Biblia mówi także o czasach poprzedzających powtórne przyjście PANA JEZUSA na ziemię. O czasach zawrotnych wynalazków i jednocześnie o czasach niewiary, rozprężenia moralnego i zagubienia kryteriów dobra i zła. W tych czasach najczęściej powtarzanym słowem na ziemi będzie słowo „pokój.” Biblia mówi o twoich i moich biedach, pragnieniach dobra, wolności i czystości. Mówi o utraconym raju i o tym, jak do niego można powrócić. Wreszcie Biblia mówi o tej niedalekiej przyszłości, gdy pełne i widzialne królestwo na ziemi obejmie ON Wiekuisty. Kiedy miecze przekute zostaną na lemiesze i jak mówi prorok – wilk z barankiem wspólnie paść się będą.

Drogi przyjacielu! Czy czytasz Biblię? Czy masz tę Księgę Ksiąg będącą natchnieniem pisarzy, poetów, malarzy i muzyków? Pamiętaj, że Biblia, to Księga, z której dowiedzieć się możesz praw, najważniejszych w życiu, to źródło mądrości, to nieomylne Słowo BOŻE. Jeśli na nim się oprzesz i wg. niego będziesz urządzał swoje życie na każdym odcinku, wówczas koniec twej drogi będzie zwycięski. Poznasz CHRYSTUSA PANA jako osobistego ZBAWICIELA i z NIM staniesz się obywatelem nowej Ziemi i nowego Nieba. Posłuchajmy kilka miejsc z Pisma Świętego. Oto pierwsze słowa zawarte na pierwszej stronie tej Księgi: „Na początku BÓG stworzył Niebo i Ziemię.” A oto słowa PANA JEZUSA: „Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa MOJE nie przeminą.” Dawid, król potężnego państwa, tak mówi o Słowie BOŻYM w chwilach podejmowania trudnych decyzji państwowych: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością na ścieżkach moich. Słowo Twoje jest prawdą. Słowo Twoje trwa na wieki.”(Ps.119,105).

Ap. Piotr także zaleca wiernym czytanie Słowa BOŻEGO, jeśli chcą być mocni duchem, pisząc: „Pożądajcie szczerego Słowa BOŻEGO abyście przez nie wzrastali.” PAN JEZUS dyskutując z saduceuszami, przedstawicielami sekty, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, tak powiedział: „Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy BOŻEJ.” Zaś Ap. Jan zapisał takie zdanie: „Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane albowiem czas jest bliski.” (Obj.1,3). Końcowe słowa Biblii zasługują na szczególna uwagę: „Oto przychodzę wkrótce a zapłata MOJA jest ze MNĄ by oddać każdemu wg. uczynków jego. JAM jest ALFA i OMEGA, początek i koniec, PIERWSZY i OSTATECZNY. A DUCH i Oblubienica mówią: - przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.” (Obj.22,12-13 i 17).

Każdy z nas znajduje w Nim swoje sprawy. Ono, bowiem daje nam odpowiedź na to, co każdy z nas potrzebuje. W Nim życie przeszłych pokoleń staje się wzorem dla potomnych. Trzeba tu podkreślić ze szczególnym naciskiem, że Biblia, to nie zbiór pobożnych legend, jak to często wyrażają się sceptycy, ale jest BOŻA prawda, potwierdzona historią, wykopaliskami i dokumentami przechowywanymi przez tysiące lat. I dziś na świadectwo prawdzie ciągle odkopywanymi w różnych miejscach ziemi. Obecnie żyjący człowiek nie może lekceważyć Biblii. Nie może jej na swojej drodze omijać, tak, jak nie można ominąć BOGA. Można jedynie pójść za NIM albo przeciwko NIEMU. Trzeciej możliwości nie ma. Ludzie od wieków czynili wiele wysiłków i przeróżnych praktyk, aby dotrzeć do BOGA, poznać GO i, jak słusznie sądzili, poznać też tajemnice życia, szczęścia i umiejętności rozwiązywania swoich problemów. Ustanowiono szereg przeróżnych działań i określonych praktyk, które rzekomo miałyby dopomóc w osiągnięciu tego celu.

Szukaj BOGA w swoim sercu – mówili. Odizoluj się, rozmyślaj, medytuj a wtedy GO znajdziesz. Inni mówili, że BÓG przebywa w zaciszu kościołów i że tam można GO znaleźć. Jeszcze inni zapewniają, że BÓG ma szczególne święte miejsca, w których się objawia, że szczególne przeżycia czy stany emocjonalne, jak posty, długie modlitwy itp dają szansę przybliżenia się do BOGA. Nieraz słyszy się, że są szczególni ludzie, upodobani i wybrani przez BOGA do tego celu i że to oni stają się naszymi pośrednikami w szukaniu BOGA. W każdej z tych rad może być trochę prawdy i każde z tych działań może mieć pewien wpływ na szansę znalezienia BOGA. Lecz nie to jest istotą problemu. A co na ten temat mówi Pismo święte? Najważniejszą rzeczą jest fakt, że BÓG chce się dać znaleźć człowiekowi. To z Jego strony przychodzi inicjatywa. Czytamy: „Byłem przystępny dla tych, którzy o MNIE nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy MNIE nie szukali. Oto Jestem, oto Jestem.” (Iz.65,1). To ON Stwórca i Dawca życia, wyciąga Swoje ręce, aby dać się znaleźć człowiekowi i błogosławić mu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał BÓG przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni, przemówił do nas przez SYNA, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty – poucza autor Listu do Hebrajczyków. Skoro tak, to, dlaczego jest tylu ludzi, którzy nie znają BOGA, a ci, którzy GO szukają nie mogą znaleźć?

Odpowiadając na to pytanie Pismo Święte wyjaśnia przez Ap. Pawła, że od chwili stworzenia świata ludzie posiadają wystarczającą ilość dowodów i możliwości poznania, aby uznać istnienie BOGA i dowiedzieć się o Jego celu dla tego świata. Pismo Święte stwierdza też, że podstawową przyczyną nieznajomości nie jest to, że ON nie chce lub nie może być poznany albo zrozumiany, lecz, że człowiek w obliczu tych możliwości zbuntował się przeciwko BOGU, gdyż nie chciał czynić Jego woli, lecz sam chciał dla siebie być bogiem lub wybierać bogów wg. własnego uznania. Pismo Święte stwierdza:, „Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy BOGA, nie uwielbili GO jako BOGA i nie złożyli MU dziękczynienia. I zamienili chwałę nieśmiertelnego BOGA na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Ponieważ zamienili BOGA prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy. Ponieważ nie uznali za wskazane uznać BOGA, przeto wydał ich BÓG na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi.”(Rzym.1,18-25). Zaś Iz.59,1-2 mówi:, „Oto ręka PANA nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego BOGA, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy.”

Czy już rozumiemy problem? Czy mamy już odpowiedź na pytanie:, dlaczego ludzie nie znajdują BOGA? Jak reagowaliśmy, gdy ON do nas mówił przez czytane i mówione Słowo BOŻE? Czy daliśmy się znaleźć BOGU, gdy ON nas szukał? Czy posłuchaliśmy GO, gdy nas uczył, napominał, przestrzegał i zachęcał przez swoich sług? Wielu ludzi stale szuka BOGA i nie może GO znaleźć, ponieważ nie czynią Jego woli, lecz pragną, aby ON zaspokoił ich potrzeby, wg. ich życzeń.

Módlmy się!

Wszechmocny BOŻE i OJCZE nasz, w Imieniu PANA JEZUSA dziękujemy CI, za Twoje Święte Słowo za to cudowne Pismo Święte, które nam toruje drogę do Ciebie. Dopomóż nam czytać je wytrwale, słuchać pilnie jego wskazań, które są Twoimi wskazaniami i rozumieć to, co TY do nas mówisz. Amen. Aud.nr.61-B1

(61–A2)