Prawdy dotyczące każdego z nas

  Audycja nr: 218
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: List do Hebrajczyków 9:27–28
Data opublikowania: 31. 01. 2004
Czas odtwarzania: 21:20 min
Rozmiar pliku: 2880 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Nigdy dotąd ludzkość nie przeżywała tak niepewnych czasów jak obecnie to widzimy. Życie na naszej planecie stało się bardzo niepewne. Rak i choroby serca coraz więcej zagrażają ludzkiemu zdrowiu. Na świecie, robi się wszystko, aby powstrzymać wszelkie zagrożenia powodujące niepokój. Mężowie stanu próbują odgadnąć przyszłość, ale nic pewnego na to nie wskazuje. Szczególnie serca młodych i starszych z niepokojem oczekują czegoś pewnego. Czy w dobie obecnej można być czegokolwiek pewnym? Tak, są prawdy, co do których nie ma żadnych wątpliwości. Zawarte są one w Liście do Hebr.9,27-28. „A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i CHRYSTUS raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się niezależnie od grzechu ku zbawieniu tych, którzy GO oczekują.”

„Postanowione jest ludziom raz umrzeć.” Życie jest nieustannym, codziennym dążeniem do śmierci. Umierają jedni po drugich, a żywym zostaje tylko przykry obowiązek wzajemnego złożenia się do grobu. Śmierć nadchodzi prędko i nie ma względu na osoby. „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć...przez jednego człowieka umarło wielu, bo w Adamie wszyscy umierają.” „Postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd.” Sprawiedliwość BOŻA domaga się sądu, sięgającego poza życie doczesne. W tym życiu często się zdarza, że sprawiedliwi i niewinni muszą cierpieć, podczas gdy złym i winnym powodzi się dobrze. BÓG jednak przyrzeka nagrodzić tych, którzy postępują dobrze, a ukarać tych, co czynią zło. Czy BÓG nagrodził proroków PAŃSKICH za ich cnoty i niewinność? Czy tacy ludzie jak Neron i jemu podobni odebrali w tym życiu sprawiedliwą karę za popełnione zbrodnie? BÓG jest sprawiedliwym sędzią. Sprawiedliwość domaga się dnia ostatecznego rozrachunku. Sprawiedliwość BOŻA domaga się sądu dla wszystkich. Wszyscy musimy stanąć przed sądem BOŻYM a Jego sąd będzie sprawiedliwy.

„Z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę; będzie to w dniu, kiedy BÓG sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez PANA JEZUSA CHRYSTUSA.” PAN ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysł serc. BÓG będzie sądził nie tylko tych, którzy rabowali banki, zabijali i dopuszczali się cudzołóstwa, ale także i tych, co czyniliby tak, gdyby się tylko nadarzyła ku temu sposobność. Sprawiedliwość BOŻA domaga się sądu w oparciu o niezmienne prawo. Sprawiedliwość należy do natury BOŻEJ. BÓG nie będzie sądził mściwie, lecz zgodnie ze swym świętym i sprawiedliwym prawem. Prawo nie zna protekcji i nie ma ON względu na osoby.

Zakon jest duchowy...,Słowo BOŻE zdolne jest osadzić zamiary i myśli serca. Prawo potępia wszelkie nieprawe pożądliwości. Prawo żąda abyśmy miłowali BOGA nade wszystko, a bliźniego, jak siebie samego. Prawo uznaje sprawiedliwymi tylko tych, którzy zakon wypełniają. Aby okazać się sprawiedliwym, człowiek stale musi wypełniać prawo. Ktokolwiek, bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. Czy jest, na przykład, uczciwy człowiek, który będzie takim przez połowę swego życia? Wiemy, że jest to niemożliwe do zrealizowania. Może on być uczciwym tylko wtedy, gdy jest takim zawsze i we wszystkich okolicznościach. Prawo nie może uznać człowieka sprawiedliwym, jeżeli nie jest on sprawiedliwym, tzn., jeżeli nie przestrzega on stale tego prawa. Dlatego PAN JEZUS powiedział: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak OJCIEC Niebieski wasz doskonały jest.” (Mat. 5,48). Wszystko, co nie jest nacechowane ustawicznym i doskonałym posłuszeństwem wobec prawa, jest grzechem.

Sprawiedliwość BOŻA domaga się ukarania wszystkich grzeszników a zapłatą za grzech jest śmierć. (Rzym.6,23). „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, skalanych, zabójców, wszeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć.” (Obj.21,8). Czy zawsze miłujemy BOGA nade wszystko? Czy we wszystkich okolicznościach troszczymy się o dobro swego bliźniego tak jak o swoje własne? Czy wszystkie skryte pobudki naszego serca są w całkowitej zgodzie z Dziesięcioma przykazaniami, to znaczy czy cechuje je lojalność, wierność, cześć, świętość i szacunek wobec autorytetu, szacunek dla życia, czystości, uczciwości, prawdomówności i przestawanie na małym? Czy nasze życie jest wstanie wytrzymać próbę sądu, jeżeli przyszłoby nam umrzeć dzisiaj?

Czy możemy teraz pojąć dlaczego prorok Izajasz gdy ujrzał chwałę BOŻĄ zawołał: „Biada mi! Już zginąłem, ponieważ moje wargi są nieczyste?” (Iz.6,5). „Wszystkie nasze sprawiedliwe uczynki są jak splugawiona szata.” (Iz.64,6). Nie w dawaj się w sąd z Twoim sługą, ponieważ nikt z żyjących nie jest sprawiedliwym przed Tobą. (Ps.143,2). Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały BOŻEJ. Czy czujemy się podobnie, porównując swoje życie z wielkim probierzem sprawiedliwości BOŻEJ? Jeżeli tak, to jest radosna nowina!

W 1Tes.5,9-10 czytamy: „CHRYSTUS został raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Gdyż BÓG nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, który umarł za nas.” Jak można zauważyć, sprawiedliwość BOŻA wymaga: 1. Abyśmy wypełnili prawo, prowadząc uświęcone życie, zarówno, gdy chodzi o nasze czyny jak i myśli. 2. Abyśmy zadość uczynili prawu, ponosząc pełny wymiar kary za grzech.

I tu okazuje się, że BÓG jest bezwzględnie wymagający w Swej sprawiedliwości, ale także nieograniczony w Swym miłosierdziu. BÓG widząc jak bardzo jesteśmy pogrążeni w grzechu i do tego stopnia sparaliżowani przez upadłą naturę, że nie mieliśmy żadnej sprawiedliwości, aby stanąć z nią wobec stolicy sędziowskiej; będąc zdjęty litością i wielką miłością Sam przejął sprawę naszego zbawienia. Przyszedł na ten świat w Osobie Swego SYNA i zajął nasze miejsce wobec prawa. (Gal.4,4). PAN JEZUS CHRYSTUS jako nasz Zastępca, wypełnił prawo za nas i zadość uczynił mu: Doskonałym i bezgrzesznym życiem wypełnił za nas prawo i przez Swoją śmierć na krzyżu zapłacił za nasze grzechy i w ten sposób zadość uczynił prawu. Następnie, po zmartwychwstaniu wstąpił przed oblicze BOŻE, aby przed trybunałem sprawiedliwości przedłożyć na naszą korzyść swoją doskonałość. Tak, więc dla nas wszystkich darmo zostało przygotowane zbawienie. Nikt nie jest przeznaczony do poniesienia „drugiej śmierci”, która jest ostateczna zapłatą za grzech. BÓG przeznaczył nas dla Siebie do synostwa. A stało się to przez PANA JEZUSA, który przez Swoją śmieć krzyżową i przelanie niewinnej Krwi, mogą być zgładzone wszystkie nasze grzechy. Innej drogi wyjścia nie było!

Zbawienie staje się udziałem tylko tych, którzy opamiętają się przed BOGIEM i uwierzą w PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Opamiętanie jest uznaniem siebie za grzesznika i okazaniem żalu i skruchy za nieposłuszeństwo wobec prawa BOŻEGO. Wiara jest pokładaniem całkowitej ufności W PANU JEZUSIE, który okazał za nas doskonałe posłuszeństwo płacąc karę za nasze grzechy. Prawo domaga się sprawiedliwości. Taki jest dług grzesznika wobec prawa, którego nie jest wstanie wypełnić. W wierze może on przedstawić BOGU życie i śmierć PANA JEZUSA. Wówczas BÓG odpuszcza mu grzechy, gdyż zamiast niego zmarł CHRYSTUS PAN zaliczając posłuszeństwo Swego SYNA na jego korzyść. W ten sposób wiara poczytana bywa za sprawiedliwość.(Rzym.4,5-6,8). Czy potrafimy docenić to, że BÓG musiał zapłacić tak wysoką cenę dla okazania dla nas Swej zbawiennej łaski?

Tą ostatnią prawdą jest to, że CHRYSTUS PAN po raz drugi ukaże się niezależnie od grzechu ku zbawieniu tym, którzy GO oczekują. Grzesznik, który się opamięta, posiada zbawienie tylko w wierze. Wraz z darem DUCHA Św., który przejawia się w wierze i posłuszeństwie nowego życia, otrzymał on zadatek dziedzictwa, jakim jest życie wieczne. Teraz możemy oczekiwać na przyjście PANA JEZUSA, który otoczy swój lud blaskiem chwały i doprowadzi jego zbawienie do zewnętrznego i widzialnego urzeczywistnienia. Nie ma lepszego sprawdzianu wiary chrześcijańskiej niż jej postawa wobec Powtórnego Przyjścia CHRYSTUSA PANA. Wszyscy usprawiedliwieni przez wiarę radują się z nadziei, oczekując Jego przyjścia.

Drogi Przyjacielu! Co odczuwa twoje serce na myśl spotkania twarzą w twarz z tym, który umarł, aby cię zbawić, wiedząc, że wszystkie wypełniające się znaki świadczą o rychłym powrocie PANA JEZUSA? Czy chciałbyś się znaleźć wśród tych, którzy oczekują na Jego przyjście w mocy i wielkiej chwale? Dlaczego właśnie teraz nie zaznać tej błogiej radości przynależenia do CHRYSTUSA PANA?

Módlmy się!

O BOŻE! Jak wielkie i niepojęte jest Twoje miłosierdzie. W Imieniu mojego ukochanego ZBAWICIELA PANA JEZUSA serdecznie dziękuje CI, że nie chcesz śmierci grzesznika. Wszystko uczyniłeś, aby ratować człowieka od tej strasznej i wiecznej śmierci, gdzie panuje wieczny płacz i zgrzytanie zębów. PANIE Nieba i ziemi, niech z mego serca płynie CI wieczna chwała teraz i w wieczności. Amen.

(55–A2)