SIEWCA ROZSIEWA SŁOWO

Kenneth Copeland

Część 1

Kiedy studiujemy podobieństwo o siewcy, rozsiewającym Słowo, powinniśmy wiedzieć, że cały 4 rozdział Ewangelii św. Marka jest poświęcony Słowu Bożemu. Począwszy od 14 wiersza Jezus podaje wyjaśnienie tego podobieństwa.

Tematem tego podobieństwa jest Słowo, a nie gleba, w którą jest ono zasiewane. Celem tego nauczania jest to, jak używać Słowa Bożego, aby było ono skuteczne w życiu człowieka wierzącego.

Jezus powiedział: „Siewca rozsiewa słowo”. Słowo Boże jest nasieniem, które zostaje wsiane do twojego serca. Słowo to zostało posłane, aby całkowicie wyzwolić cię z choroby i niemocy, nędzy, niedostatku i z więzów strachu. Jest ono twoją bronią przeciwko szatanowi. On jest bezbronny przeciwko Słowu Bożemu. Właśnie dlatego przychodzi natychmiast, kiedy Słowo zasiewane jest do twojego serca, aby je stamtąd wybrać.

Szatan występuje właśnie przeciwko Słowu. On nie przychodzi przeciwko komukolwiek w innym celu, jak tylko po to, aby powstrzymać Słowo. Każdy ma ten sam potencjał, jeśli chodzi o Słowo Boże. To, czy Słowo wydaje u człowieka plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy stukrotny, zależy od tego, jak człowiek postępuje ze Słowem Bożym. Słowo wydaje plon, kiedy człowiek słucha go, wierzy mu i przyjmuje je dla siebie osobiście.

Kluczem do obfitego plonu jest to, w jaki sposób słuchasz Słowa. Jezus powiedział: „Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha… Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane” (Mk 4:23–25). Mówi On tutaj, że otrzymasz to, czego słuchasz. W jaki sposób Słowo mierzysz, przyjmujesz i reagujesz na nie, w taki sposób ono do ciebie wróci.

W tym podobieństwie niektórzy nie zareagowali, inni zareagowali trochę, a jeszcze inni uchwycili się Słowa i wprawili je w działanie. Każdy człowiek, który słucha Słowa Bożego, może osiągnąć rezultaty, ponieważ to właśnie moc samego Słowa sprawi, że ono się urzeczywistni. To nie zdolność człowieka określa, jaki będzie wynik jego sytuacji, lecz zdolność Słowa.

Jest tylko pięć podstawowych rzeczy, których szatan używa, aby powstrzymać działanie Słowa w twoim życiu: Prześladowanie, uciski, troski tego wieku, ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy. Powód, dla którego szatan chce powstrzymać Słowo, jest spowodowanie, aby twoja wiara przestała działać. Wiara pochodzi ze słuchania Słowa (Rz 10:17). Jeśli szatan powstrzyma twoją wiarę, powstrzyma tym samym Słowo, tak że nie wyda ono dla ciebie plonu.

Prześladowania ani uciski nie przychodzą po to, aby udoskonalić świętych lub umocnić ich. Próby i udręki pochodzą od szatana, który nasyła je w tym celu, aby wykraść Słowo. Nie przychodzą one od Boga, aby nauczać wierzącego.

Troski tego świata to te rzeczy w naszym życiu, które powodują, że nasz umysł dręczy się i smuci. W słowniku Webstera podano następujące synonimy tego wyrazu: zmartwienie, niepokój, rozterka, pieczołowanie. Wszystko to razem oznacza: „Dręczące i pochłaniające uczucie lub stan”. Troska oznacza ciężar, który przygniata umysł z powodu odpowiedzialności lub niepokoi w poczuciu bezradności. Te rzeczy zaduszają Słowo.

Ułuda albo zwodniczość bogactw nie oznacza, że Bóg nie chce, abyś miał pieniądze. Pragnie On, abyś pokładał swoją ufność w Nim, poprzez Jego Słowo, a nie w bogactwie. To właśnie szatan podsuwa błędne mniemanie, że twoim zaopatrzeniem są rzeczy tego świata, a nie Bóg.

I w końcu pożądanie innych rzeczy. Pożądliwości są to naciski, jakie szatan wywiera na naszych pięć zmysłów. Jego celem jest odwrócenie naszej uwagi od Słowa i skoncentrowanie jej na rzeczach naturalnego świata.

Strzeszczenie

1. Siewca rozsiewa Słowo — tematem tego podobieństwa jest Słowo Boże, a nie serce człowieka.

2. Każdy, kto ma uszy do słuchania, posiada potencjał, aby Słowo Boże wydało w nim stukrotny plon.

3. Szatan używa pięciu podstawowych rzeczy, aby powstrzymać Słowo od wydania plonu w życiu wierzącego:
a) Prześladowanie
b) Ucisk
c) Troski tego wieku
d) Ułuda bogactw
e) Pożądanie innych rzeczy.

Część 2

Tematem podobieństwa o siewcy nie jest niepowodzenie. Jezus powiedział, że nasieniem jest Słowo. Jest ono zasiewane na kilka różnych rodzajów gleby, nie tylko złej, lecz także dobrej. Sednem nauczania Jezusa jest to, jak zastosować Słowo, aby przyniosło ono plony w tym życiu.

Jezus wymienił pięć rzeczy, których szatan używa, aby wybrać albo wydziobać Słowo z serca człowieka: Ucisk, prześladowanie, troski tego świata, ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy. Szatan przynosi te rzeczy w określonym celu, aby uniemożliwić Słowu zakorzenienie się w tobie.

Nasienie (Słowo) nie ma korzeni. Ono ma zdolność wypuszczenia korzeni, ale potrzeba czasu, aby one wyrosły. Właśnie dlatego Jezus powiedział: „Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak.” Wymaga czasu, aby nasienie zakorzeniło się. Istnieje pewien okres wzrastania.

Oto jest klucz: Za każdym razem, kiedy rozsiewasz ziarno dla uzdrowienia, będzie pewien obszar ucisku, na którym szatan będzie usiłował wydostać to nasienie z twojego serca. Kiedy tak się dzieje, mocno trzymaj się Słowa. Daj mu czas, by zapuściło korzenie i wyrosło. Kiedy Słowo zapuści w twoim sercu korzenie, nie będzie mogło zostać ci zabrane.

Zauważ, że w tym podobieństwie, począwszy od 24 wiersza, Jezus nie wspomina już o niepowodzeniu. Mówi dalej o dużym drzewie, które rozrasta się na wszystkie strony, mocnym i stabilnym. Powiedział przez to, jak osiągnąć to duchowo. Mówi, byśmy uważali na to, co słyszymy. Mówi, że jeśli przyjmiesz tylko 30 procent z tego, tylko 30 procent wyda plon. Jeśli przyjmiesz 60 procent z tego, plon będzie 60- procentowy. Jeśli zaś przyjmiesz wszystko i będziesz postępował zgodnie z tym, stosując to w każdej dziedzinie swojego życia, doświadczysz pełnego powodzenia.

W nauczaniu tym poświęcamy wiele czasu troskom tego świata, ponieważ jest to dziedzina, której zwodniczości wielu chrześcijan nie rozpoznaje.

W Ewangelii Łukasza, rozdziale 10 Jezus wyjaśnia tę dziedzinę Marcie (patrz w. 38 – 42). W historii tej czytamy, że Jezus nauczał Słowa. Marta była obciążona troską o obsłużenie gości, podczas gdy Maria siedziała u stóp Jezusa, słuchając Słowa. Marta zapytała Jezusa: „Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi?” Została ona odciągnięta od Słowa przez troskę (niepokój, zmartwienie, pieczołowanie) o okoliczności. Jezus o to się nie troszczył. Powiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała (Słowo), która nie będzie jej odjęta.” Maria pozwalała Słowu zapuszczać w sobie korzenie, podczas gdy Marta pozwalała, by zostało jej ono zabrane przez troski i kłopoty.

Bóg nie chce, abyś zamartwiał się czymkolwiek. W Liście do Filipian 4:6 czytamy: „Nie troszczcie się o nic”. Od czasu zasiania Słowa do czasu żniwa będą miały miejsce ataki szatana. Słowo wymaga czasu, aby wyrosnąć. Nie pozwól, by szatan wykradł ci Słowo, a ono wyda plon za każdym razem.

Streszczenie

1. Nasienie Słowa zasiewane jest w twoim sercu przez słuchanie.

2. Szatan przychodzi natychmiast, aby wykraść to Słowo i uniemożliwić jego zakorzenienie się.

3. Troski tego świata są dziedziną zwiedzenia, której wielu chrześcijan nie rozpoznaje. Troska, niepokój, zmartwienie, pieczołowanie, dręczące i pochłaniające uczucie.

4. Rozwiązaniem jest 1 Piotra 5:6,7; Filipian 4:6 - Wszelką troskę swoją złóżcie na Pana.

Część 3

Przez podobieństwo o siewcy Jezus dał nam gwarancję, że kiedy siewca rozsiewa Słowo, nie tylko przychodzi natychmiast szatan, aby je wykraść, lecz także, że nie ma żadnej rzeczy, która pozostałaby przed nami ukryta, jeśli tylko będziemy w tym szukać Boga. Wtedy plon będzie stokrotny. Każda osoba, która kiedykolwiek upadła pod presją szatana, kiedy natarły na nią próby życia, miała możliwość dowiedzieć się od Boga wszystkiego, co było niezbędne do odniesienia całkowitego zwycięstwa.

Bóg z diabłem zrobił już wszystko, co było do zrobienia. Każdy, kto ma uszy, aby słuchać Słowo, ma zdolność do osiągnięcia powodzenia. Ponieważ Jezus z Nazaretu przyszedł, umarł na krzyżu, został wzbudzony z martwych, zesłał na ziemię Ducha Świętego i dał swoje Słowo, cała moc Boża jest dostępna dla każdego wierzącego.

Jezus powiedział, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, jest związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, jest rozwiązane w niebie. Bóg wykonał już swoją część, paraliżując moc szatana poprzez Golgotę. Teraz zależy od ciebie, jako wierzącego, by użyć Bożej mocy przeciwko szatanowi, kiedy on usiłuje cię zaatakować.

Samo zrozumienie, że Słowo Boże zapewnia dla ciebie zwycięstwo, nie uwolni cię z twoich problemów. Zły tego świata nadal istnieje. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 17:15 „Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.” Zasady Słowa Bożego spowodują, że będziesz mógł żyć ponad złym, który jest w tym świecie. Przez Słowo Boże możesz zmienić złe okoliczności, które zwracają się przeciwko tobie.

Jezus powiedział: „Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy” (Mt 12:34,35). Będziesz mówił to, o czym bez przerwy myślisz. Jeśli rozmyślasz obficie o dobrym skarbie, będą się wydobywać z ciebie dobre rzeczy. Jeśli zaś będzie to złe, będziesz o tym mówił i w rezultacie powstawać będą złe rzeczy.

Nie zdołasz zmienić w swoim życiu niczego, jeśli nie zmienisz tego, co o tym mówisz. A to, co mówisz, nie zmieni się, dopóki nie zmienisz tego, co wypełnia w obfitości twoje serce. To jest kluczem do całej tej operacji. Rozpocznij od zmiany tego, co rozważasz w swoim sercu.

Słowa malują wewnętrzne obrazy. Kiedy słyszysz wyraz „pies”, to w swoich myślach nie masz głosek p-i-e-s, lecz w twoim umyśle wyobrażasz sobie psa. Różne inne słowa, dodane do tego, utworzą różne inne obrazy. Na przykład pies duży, czarny, z kręconą sierścią. Tak samo i Słowo Boże wymaluje jakiś obraz w twoim sercu. Nie możesz uwierzyć Bożemu Słowu po prostu dlatego, że chcesz, zwłaszcza jeśli okoliczności twojego życia są całkowicie sprzeczne z tym, co mówi Słowo. Potrzebujesz wewnętrznego obrazu, tak abyś widział samego siebie takim, jakim widzi cię Bóg, całkowicie odkupionego i wyzwolonego z mocy szatana.

Nowy Testament zawiera słowa, które składają się na obraz twojego odkupienia. Jeśli zrobisz to samo, co Bóg kazał zrobić Jozuemu, to będziesz zdolny zobaczyć siebie takim, jakim widzi cię Bóg. Bóg powiedział mu, że powinien rozważać Słowo we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w nim jest napisane, bo wtedy będzie mu się powodziło (Jz 1:8).

Musisz wkładać Słowo do swojego serca w obfitości, wtedy bowiem będzie ono mogło owocować dobrymi rzeczami w twoim życiu. Rozważanie Słowa daje Duchowi Świętemu możliwość wymalowania w tobie tego samego obrazu„ który Bóg ma już w sobie odnośnie twojego odkupienia. Kiedy twoje wewnętrzne obrazy staną się zgodne ze Słowem Bożym, zadziała ono dla ciebie. Kiedy potem będziesz wypowiadał Słowo, będziesz mógł wypowiadać je z pełną ufnością i mocą.

Streszczenie

1. W podobieństwie o siewcy Jezus zapewnia o dwóch rzeczach:
a) Kiedy rozsiewane jest Słowo, szatan przychodzi natychmiast, aby je wykraść.
b) Bóg przygotował drogę wyjścia przez swoje Słowo i nie ukrył niczego, czego potrzebujesz, aby odnieść zwycięstwo.

2. Krzyż Golgoty był Bożym sposobem zapewnienia odkupienia i zwycięstwa każdemu człowiekowi.
a) Zasady Słowa Bożego pozwolą ci żyć ponad złem, które jest na tym świecie.
b) Poprzez Słowo Boże możesz zmienić w swoim życiu te okoliczności, z których krzyż cię wyzwolił.

3. Jak zmienić swoje okoliczności
a) Po pierwsze, musisz zmienić to, o czym rozmyślasz, i zastąpić to Słowem Bożym (Mt 12:34,35).
b) Musisz zmienić to, co mówisz, ponieważ twoje słowa określają bieg twojego życia (Jk 3:1–6).
c) Najważniejsza jest zmiana twoich wewnętrznych wyobrażeń, ponieważ będziesz mówił to, czym twoje serce jest wypełnione w obfitości.

Część 4

Biblia jest objawieniem Boga. Jedno, o czym bez przerwy będziesz dowiadywał się z niej o Bogu, jest to, że Bóg jest zwycięzcą. Nigdy nie jest przegranym. Kiedy Bóg posłał Jezusa na krzyż w zastępstwie człowieka, cena została przez Niego zapłacona w całości. Jezus nie zatrzymał się w ogrodzie Getsemane. Nie zatrzymał się w grobie. Poszedł aż na samo dno piekła i odebrał szatanowi jego władzę. Ale nie zatrzymał się ani tam. Przeszedł przez bramy do chwały, ofiarował swoją krew na niebiańskiej ubłagalni i stanął przed Ojcem niebieskim bez skazy. Nie spoczął, dopóki nie odniósł całkowitego zwycięstwa.

To jest nastawienie, jakie winni zajmować chrześcijanie podczas prób i utrapień, aby móc doświadczać zwycięstwa, będącego dziełem Golgoty. Musisz być całkowicie oddany, aby to zobaczyć na wskroś. W przeciwnym razie szatan sprawi, że będziesz biegał w kółko, nie osiągając niczego i staniesz się tylko zniechęcony.

Ucz się trwać mocno na Słowie Bożym. Będziesz mógł to zrobić, jeśli uświadomisz sobie, że Boże Słowo ma w sobie moc, by samo z siebie stać się rzeczywistością. Właśnie dlatego Pan Jezus użył jako ilustracji nasienia. Nasiona mają w sobie moc, aby wzrastać. Są zdolne stać się łodygą, a potem pełnym kłosem zboża.

Jesteś zrodzony z niezniszczalnego nasienia Słowa Bożego. Słowo ma w sobie moc spowodować, aby nastąpiło nowe narodzenie. To samo dotyczy uzdrowienia, finansów i wyzwolenia. Wszystko to działa poprzez Słowo Boże.

Najpierw musisz zasadzić nasienie Słowa Bożego. Potem daj mu czas do wzrostu. Podlewaj je, odżywiaj, pielęgnuj i nie wierz niczemu, co jest sprzeczne z nasieniem, które zasadziłeś. Szatan próbuje wszystkiego, aby powstrzymać jego wzrost. Wszystko, do czego dąży, to powstrzymanie Słowa Bożego. Nie może tego jednak zrobić, jeśli tylko ty sam nie wykopiesz swojego nasienia. Pozostaw nasienie w glebie, a ono wzejdzie i wzrośnie, gdyż Jezus powiedział, że tak będzie.

Twoje powodzenie lub niepowodzenie zależy od twojej postawy. Terenem walki szatana jest twój umysł. Właśnie dlatego rozważanie Słowa jest tak bardzo ważne. Kiedy rozmyślasz o Słowie, ono buduje twoją wiarę. Wewnętrzny obraz twojego odkupienia, którego potrzeba ci w jakiejkolwiek dziedzinie, zaczyna wzrastać i ty zaczynasz widzieć okiem swojego człowieka duchowego raczej niż okiem naturalnym. Biblia mówi, że nie powinieneś patrzeć na to, co doczesne, lecz na to, co wieczne (2Ko 4:17,18). Wiara zacznie wyrastać z twojego ducha. Stanie się to w wyniku Słowa Bożego (Rz 10:17). A wtedy jest czas, aby działać na tej podstawie. Wiara bez odpowiedniego działania jest martwa. W Liście Jakuba powiedziano, że Abraham dodał działanie do swojej wiary i w rezultacie to, co Bóg mu obiecał, stało się. Musisz działać na podstawie swojej wiary, aby osiągnąć pożądany rezultat.

Jedną z głównych przeszkód, na jakie napotykają chrześcijanie na swojej drodze wiary, jest to, że nie składają troski o swoje okoliczności na Pana, tak jak mówi o tym 1 Piotra 5:6,7. „Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.”

Dalej ten tekst mówi: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.”

Człowiek, który ukorzy się przed Bogiem przez to, że złoży na Pana wszelką swoją troskę, będzie odnosił się do Słowa trzeźwo, czujnie i pilnie. Pozostanie niewzruszony w swojej wierze. Biblia mówi, że powinniśmy przeciwstawić się diabłu, a on uciecze od nas. Słowo Boże pracuje na twoją korzyść, czyniąc cię w międzyczasie doskonałym, utwierdzonym, umocnionym i stabilnym.

Przeciwstawiaj się szatanowi, pozostawaj nieporuszony i pilnuj się zdecydowanie, aby trzymać go z dala od siebie. Złóż troski o swoją sytuację na Pana. On cię podniesie!

Streszczenie

1. Bóg jest zwycięzcą. On ma postawę zwycięzcy.

2. Jako wierzący potrzebujesz mieć postawę zwycięzcy, by móc doświadczać zwycięstwa, które zapewniła ci Golgota. Jezus pokonał szatana, złamał jego władzę i sparaliżował jego moc — Jezus nie spoczął, dopóki nie dokonał pełnego odkupienia.

3. Słowo ma samo w sobie moc spowodować swoje wypełnienie.
a) Jesteś odrodzony z nasienia nieskazitelnego, którym jest Słowo Boże (1Pt 1:23).
b) Uzdrowienie, finanse, powodzenie — wszystko to przychodzi w taki sam sposób.

4. Czas wzrastania Słowa
a) Zasadź nasienie, daj mu czas wzrostu, podlewaj je, ochraniaj — nie wierz w nic sprzecznego z tym, co posadziłeś.
b) Nie wykopuj swojego nasienia przez niewiarę lub bezczynność.
c) Rozważaj Słowo, utwórz jego wewnętrzny obraz, działaj zgodnie z nim.

5. Złóż wszelką troskę na Pana (1Pt 5:6,7).

Tytuł oryginału: „Sower Sows the Word”
Z angielskiego tłumaczył J. K.