Podszeptany regulamin


czyli instrukcje i zasady postępowania, podsuwane nam cichaczem przez naszego nieprzyjaciela, który chce, abyśmy kierowali się nimi w domu Bożym

I. Gdy Pan Bóg przez swoje Słowo, przez Ducha Świętego lub przez usługę mówioną lub pisaną swoich posłańców objawi ci jakąś cenną prawdę duchową, dotychczas ci nieznaną, to sprawuj się jak następuje:

1. Raduj się z tego niezmiernie, rozkoszuj się tą prawdą i bądź dumny, że to właśnie ty ją odkryłeś.

2. Biegnij do zaprzyjaźnionych z tobą wierzących i dziel się z nimi swoim odkryciem, nalegając, aby i oni stali się zwolennikami i głosicielami tej prawdy.

3. Jeśli się zapalą i zachwycą tak jak ty, biegnij z tym do dalszych ludzi razem z nimi.

4. Jeśli nie okazują zainteresowania, nie mogą zrozumieć, mają zastrzeżenia lub sprzeciwiają się, pokłóć się z nimi i zerwij z nimi wszelkie kontakty.

5. Od tej chwili, kiedykolwiek spotkasz jakiegoś wierzącego, najpierw sprawdzaj i badaj, czy wyznaje on tę twoją prawdę i czy rozumie ją dokładnie tak samo jak ty.

6. Jeśli stwierdzisz, że tak, uznaj go za swojego brata i miej z nim duchową społeczność, dopóki nie poróżni was jakaś inna sprawa.

7. Jeśli nie, to miej go za fałszywego brata i nie utrzymuj z nim żadnych stosunków, gdyż twoja prawda jest kluczowa i bez niej nie można podobać się Bogu.

8. Odtąd prawdziwym kościołem niech będą dla ciebie tylko ci, którzy wyznają i głoszą jako najważniejszą tę konkretną prawdę i którzy zgadzają się z tobą w stu procentach.

9. Wszystkich innych uważaj za fałszywych i pogrążonych w kłamstwie, unikaj ich, ostrzegaj przed nimi i pilnuj się, by czasem coś z ich zwiastowania nie wywarło na ciebie jakiegoś wpływu.

10. Nie zmarnuj żadnej okazji, by o nich mówić publicznie jako o zwiedzionych i błądzących, głoszących inną ewangelię i innego Jezusa, mających innego ducha i zdążających do piekła.

II. Jeśli usłyszysz jakieś zwiastowanie lub nauczanie, w którym mowa jest o sprawach dotąd ci nieznanych, które nie były wyznawane tam, gdzie wyrastałeś i nie są głoszone tam, gdzie należysz, to sprawuj się jak następuje:

1. Najlepiej nie sprawdzaj wcale, w jakim stopniu zwiastowanie to jest zgodne z Pismem Świętym, lecz odrzuć je natychmiast bez żadnego rozpatrywania.

2. Jeżeli już sprawdzasz jego treść na podstawie Biblii, to skoncentruj się na usilnym poszukiwaniu dowodów na to, że jest to fałszywe, niebiblijne i zwodnicze.

3. Jeżeli niektórzy z twoich przyjaciół zostali poruszeni tym zwiastowaniem i skłaniają się ku temu, by je przyjąć, staraj się wszelkimi sposobami odwieść ich od tego, rób im cierpkie wymówki i sprzeczaj się z nimi do upadłego.

4. Skrzętnie zbieraj, rozpowszechniaj i rozgłaszaj wszelkie możliwe argumenty przeciwko temu zwiastowaniu i jego zwolennikom.

5. Podkreślaj w szczególności wady, błędy i upadki ludzi, którzy to zwiastują, ich niewłaściwe motywy, egoistyczne cele i zgubne skutki ich działalności.

6. Jako najlepszą i najskuteczniejszą metodę ich zwalczania stosuj oskarżanie ich o przynależność do New Age, powiązania z religiami wschodu, czary i okultyzm.

7. Strzeż się słuchania tego, co oni sami mówią o sobie i nigdy nie bierz tego pod uwagę przy ich ocenie, wiedząc, że szatan przybiera postać anioła światłości.

8. Bacz i ostrzegaj innych, by nie dać się zwieść przez słuchanie ich usługi, czytanie ich publikacji lub jakiekolwiek inne kontakty z nimi, choćby treści te robiły wrażenie bardzo przekonujących.

9. Zdecydowanie odrzucaj wszelkie argumenty, podkreślające pozornie dobre owoce ich działalności jak wzrost liczebny, przemiana życia, wpływ na społeczeństwo lub mające miejsce cuda.

10. Cokolwiek by się nie stało, nigdy nie daj się nakłonić do tego, by oceniać tych ludzi i ich nauczanie beznamiętnie i obiektywnie.

III. Kiedy mowa jest o odstępstwie, zwiedzeniach czasów ostatecznych, fałszywych prorokach, śpiących pannach, letniości laodycejskiej i innych tym podobnych negatywnych zjawiskach, to sprawuj się jak następuje:

1. Nawet ani przez sekundę nie odnoś żadnej z tych rzeczy do samego siebie i cały czas myśl tylko o innych.

2. Nie dopuszczaj do siebie nawet najlżejszej myśli o tym, że coś z tych rzeczy może dotyczyć twojego własnego stanu duchowego i że powinieneś badać swoje życie pod tym kątem.

3. Szybko sporządź sobie listę, i niech ona będzie jak najdłuższa, osób, wspólnot i kościołów, których to wszystko dotyczy i które żyją w odstępstwie, ciemności i zwiedzeniu.

4. Nigdy nie zadawaj sobie trudu obiektywnego badania danej sprawy, lecz wszystko, cokolwiek usłyszysz o innych złego, przyjmuj zaraz jako niepodważalne fakty.

5. Czuj się nie tylko wolny, lecz także zobowiązany do tego, by mówić wszystko złe o tych wszystkich, których masz na swojej liście, kiedykolwiek nadarzy się ku temu sposobność, gdyż jako nieprzyjaciele prawdy są to ludzie wyjęci spod wszelkiego prawa.

6. Pałaj na tych zwodzicieli i odszczepieńców świętym oburzeniem i nie wahaj się żywić do nich i okazywać im głęboką pogardę, obcość i wrogość.

7. Jeśli zetkniesz się z jakimś chrześcijaninem ci nieznanym, bez żadnego sprawdzania i bez wahania wpisz go na listę zwiedzionych, gdyż odstępstwo jest tak powszechne, że prawdopodobieństwo pomyłki jest całkiem znikome.

8. Jeśli ktoś znany ci i bliski powie coś pozytywnego o kimś, kogo masz na swojej liście, przejawi wobec niego jakąś sympatię, bierze go w obronę lub odmawia jego potępiania, natychmiast wpisz go także na swoją listę i traktuj odpowiednio.

9. Im dosadniej będziesz się o tych wrogach Bożej prawdy wyrażał i im cięższe postawisz im zarzuty, tym bardziej dowiedziesz swojej własnej prawowierności i tym wyraźniej jaśnieć będzie twoja własna nienaganność.

10. Delektuj się świadomością, że to ty stoisz na straży czystej prawdy i że należysz do nielicznej resztki Bożych zwycięzców, niepodatnych na żadne zwiedzenia, podczas gdy całe pozostałe chrześcijaństwo grzęźnie w odstępstwie.

IV. Kiedy mowa jest o odnowie, przebudzeniu, zwycięskim pochodzie ewangelii, przejawach Bożej mocy oraz o wzroście i dojrzewaniu Kościoła, to sprawuj się jak następuje:

1. Jak długo możesz, nie reaguj na takie wieści i udawaj, że tego nie słyszysz.

2. Jeśli musisz już zareagować, okazuj brak zainteresowania tymi wiadomościami i przejawiaj całkowite niedowierzanie, gdyż przyjmujesz za prawdę tylko to, co sam widziałeś i słyszałeś, a to z uwagi na wielu zwodzicieli.

3. Konsekwentnie podważaj wszystkie dobre i zachęcające wiadomości przez rozgłaszanie i ciągłe powtarzanie wszystkiego tego, co zniechęca, przygnębia i niszczy.

4. Nie wahaj się występować z wszelką ostrością i nieustępliwością przeciwko tym, którzy rozpowszechniają wieści optymistyczne, i wskazuj ustawicznie na to, że zgodnie z Biblią powinno być coraz gorzej.

5. Tych, którzy z entuzjazmem opowiadają o tych pozytywnych wydarzeniach w Kościele i na świecie, traktuj z pogardą i określaj jako naiwnych i zwiedzionych, którym zrobiono pranie mózgów.

6. Tych, którzy usiłują chodzić w wierze i obstają przy prawdziwości biblijnych obietnic dla wierzących i Kościoła, uważaj za niezrównoważonych fanatyków, oderwanych od rzeczywistości, wyśmiewaj ich i wyszydzaj.

7. Jeśli docierają wieści o postępach ewangelii i przemianach przez nią wywołanych, poparte danymi statystycznymi, określaj nawrócenia jako połowiczne, przemiany jako nietrwałe, a dane statystyczne jako nierzetelne.

8. Jeśli pojawiają się wieści o cudach i innych przejawach Bożej mocy, zaprzeczaj ich autentyczności, a jeśli dowody są niewątpliwe i nie można im zaprzeczyć, przypisuj je bez wahania diabłu i mocom ciemności.

9. Wszystkich zarażonych ideami odnowy i przebudzenia zwalczaj konsekwentnie, określając ich jako liberałów, legalistów, gnostyków, głosicieli sukcesu, Filistynów, nachamitów, paradygmatyków, szamanów, apostołów New Age — co tylko przyjdzie ci na język, byle okazać im i wzbudzić do nich nieprzejednaną wrogość.

10. Jeśli usługujesz Słowem, to każdą swoją usługę przetykaj wypadami słownymi przeciwko chrześcijanom, z którymi się nie zgadzasz, okazując swój gniew lub ośmieszając ich, aby utrzymać i powiększać dzielący cię od nich dystans.

Podsłuchał J. K.