Józef Kajfosz: Seria: „Jak powiada Pismo”
Słowo Boże a ludzkie


Rzeczą niezmiernie ważną jest to, w oparciu o czyje słowo budujemy nasze duchowe życie. W zależności od tego będzie ono bądź solidne i owocne, bądź też chwiejne i jałowe.

Wiara chrześcijańska posiada za swój fundament Słowo Boże — to wszystko, co wypowiedział sam Bóg i co przekazał ludziom w Piśmie Świętym. Liczne wersety mówią o nieocenionej wartości Bożego Słowa.

 1.   Ps 19:8–10   Zakon Pana jest doskonałyRozkazy PanasłuszneWyroki Panaprawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto… Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą
 2.   Prz 30:5   Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają
 3.   2Sm 7:28   Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą
 4.   Ps 12:7   Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym
 5.   Ps 18:31   Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane
 6.   Ps 111:7,8   Wszystkie jego nakazyniezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości
 7.   Ps 119:89   Panie, słowo twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa
 8.   2Sm 22:31   Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim, Słowo Pańskie spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają

W przeciwieństwie do potężnego, niezawodnego i niezniszczalnego Słowa samego Boga jest słowo ludzkie, zawsze niepewne i wątpliwe, a często złe, kłamliwe, niszczące i zgubne. Słowo Boże góruje nad słowem ludzkim pod każdym względem.

 1.   1Mo 6:5   …Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe
 2.   Ps 94:11   Pan zna myśli ludzi, bo są marnością
 3.   Rz 3:4   Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą
 4.   4Mo 23:19   Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?
 5.   Jz 23:14   …nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz… nie zawiodło z nich żadne słowo
 6.   1J 5:9   Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze
 7.   Iz 55:8,9   Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje — mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze
 8.   1Ko 1:25   Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie

Skoro tak się rzeczy mają, to dla człowieka rzeczą najistotniejszą jest całkowite poleganie na Bogu i pilne przestrzeganie Jego Słowa, gdyż związane są z tym wielkie korzyści i liczne wspaniałe błogosławieństwa.

 1.   Iz 26:4   Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną
 2.   Jr 17:7   Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą
 3.   Ps 84:13   Panie Zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie
 4.   Łk 8:21   Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je
 5.   Łk 11:28   Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go
 6.   Prz 16:20   Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy
 7.   Ps 118:8,9   Lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu niż polegać na możnych

Ci natomiast, którzy lekceważą Słowo Boże, a postępują w oparciu o swoje własne ludzkie przekonania lub kierują się opiniami innych ludzi, narażają się na wiele przykrości i życie ich jest pod przekleństwem.

 1.   5Mo 27:26   Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić
 2.   Ps 119:21   Zgromiłeś pysznych, przeklętych, którzy zbaczają od przykazań twoich!
 3.   Jr 7:8   Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą
 4.   Jr 13:25   Taki jest twój los… gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie
 5.   Jr 17:5   Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!
 6.   Gal 1:9   Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty
 7.   2Pt 2:1   …wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana
 8.   2J 1:9   Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna

Groźne dla człowieka jest nie tylko ignorowanie Słowa Bożego, lecz także jego zniekształcanie, choćby nawet pozornie nieznaczne. Dlatego Bóg surowo zabronił ludziom dokonywania jakichkolwiek samowolnych zmian w treści Słowa Bożego. Ma to bowiem zgubne konsekwencje.

 1.   Mt 5:18   Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu
 2.   J 10:35   Pismo nie może być naruszone
 3.   5Mo 4:2   Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga
 4.   Prz 30:6   Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę
 5.   5Mo 13:1   Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz
 6.   Obj 22:18,19   Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota
 7.   Mt 5:19   Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios

Mimo tych dobitnych ostrzeżeń ludzie bardzo często opuszczają Słowo Boże lub też wypaczają je dla swoich potrzeb, działając przez to na swoją zgubę. Wszelkie rodzaje zła w życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i społecznym mają swoje źródło w odstępstwie od Boga i jego Słowa.

 1.   Jr 2:13   Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą
 2.   Jr 2:5   Tak mówi Pan: Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli?
 3.   2Kr 17:9   Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim
 4.   Iz 29:13   …ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim
 5.   2Kr 17:15   …nie zaufali Panu, Bogu swemu… wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem… i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością

Ewangelia jest wspaniałym przesłaniem od Boga i nie wolno jej w żaden sposób lekceważyć ani przekręcać, gdyż w przeciwnym razie traci swoją moc i staje się bezskuteczna.

 1.   Kol 2:8   Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie
 2.   Gal 1:11   …ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa
 3.   2Ko 4:2   …nie fałszujemy Słowa Bożego
 4.   2Ko 2:17   Bo my nie jsteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy… jako ludzie mówiący z Boga
 5.   1Ko 2:13   Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch
 6.   1Ko 2:5   Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej
 7.   Ef 4:14   Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu
 8.   1Ts 2:13   …przyjęliście Słowo Boże, kóre od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa

Dzisiejszy stan Kościoła przypomina stosunki w czasach Jezusa, kiedy słowo ludzkie ceniono bardziej niż Słowo Boże. Jezus zdecydowanie potępił wszystkie te ludzkie dodatki, potwierdzając tym samym czyste Słowo Boże jako jedyny obowiązujący standard, co jest miarodajne także i dla nas.

 1.   Mt 15:9   Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi [patrz także Mk 7:7]
 2.   Mt 16:23   Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie [patrz także Mk 8:33]
 3.   Mk 7:8   Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie
 4.   Mk 7:9   Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować
 5.   J 12:43   Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą
 6.   Dz 17:29   …nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do… wytworu sztuki i ludzkiego umysłu
 7.   Kol 2:22   …a są to tylko przykazania i nauki ludzkie
 8.   Mt 15:3   …to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej
 9.   Mk 7:13   unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej

Naglącą potrzebą naszego czasu i warunkiem odnowy jest odwrócenie się w każdej dziedzinie od przekonań i nauk ludzkich, a powrót do czystego, niesfałszowanego Słowa samego Boga. To jest gwarancją duchowego ożywienia i rozkwitu.

 1.   Iz 66:2   Ja patrzę na tego, który… jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa
 2.   Iz 55:3   Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje dusza wasza
 3.   Ml 3:7   Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam — mówi Pan Zastępów
 4.   Iz 55:13   Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym