Józef Kajfosz: Seria: „Jak powiada Pismo”
Relacje we wspólnocie


Chrześcijanie przeznaczeni są do życia we wspólnocie (społeczności). Pismo Święte mówi o wspólnocie (lub społeczności) z sobą, z Ojcem, z Synem, o społeczności Ducha Świętego, społeczności Syna, społeczności ciała i krwi [BG], ucierpienia [BG], wiary [BG].

 1.   Dz 2: 42   I trwaliwe wspólnocie/
 2.   1J 1: 3   A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem

Niezbędnym warunkiem trwania w społeczności jest chodzenie w światłości. Ciemność wyklucza społeczność z Bogiem i z sobą nawzajem.

 1.   1J 1: 6   Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy
 2.   1J 1: 7   Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą/
 3.   2Ko 13: 13   …społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi [BG]
 4.   Flp 2: 1   Jeśli… jest… jakaś wspólnota Ducha
 5.   1Ko 1: 9   Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa

Z trwaniem w społeczności związane są liczne przywileje i obowiązki, dzięki którym członki Ciała Chrystusowego są z sobą zespolone w mocnej i trwałej więzi duchowej. Obowiązkiem jest wyświadczanie danego dobra innym, a przywilejem przyjmowanie go od innych.

Fundamentalną i naczelną zasadą biblijnej wspólnoty jest wzajemna miłość. Nie ziemska, lecz niebiańska miłość „agape”.

 1.   Jn 13: 34   Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem
 2.   Jn 13: 35   Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie
 3.   Jn 15: 17   To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali
 4.   Rz 12: 10   Miłością braterską jedni drugich miłujcie
 5.   Gal 5: 14   Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego
 6.   1Ts 3:12   Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich
 7.   1Ts 4: 9   …należy się nawzajem miłować
 8.   1Pt 1:22   …umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco
 9.   1Pt 4: 8   Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów
 10.   1J 3: 11   Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować
 11.   1J 3:23   A to jest przykazanie jego, abyśmy… miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał
 12.   1J 4: 7, 8   Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością
 13.   1J 4: 11   Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować

A oto w skrócie pozostałe wskazówki biblijne, odnoszące się do wzajemnych stosunków w chrześcijańskiej wspólnocie:

 1.   Rz 15: 7   Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas
 2.   Rz 15: 14   …możecie jedni drugich pouczać
 3.   1Ts 4: 18   Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy
 4.   1Ts 5: 11   Dlatego napominajcie się nawzajem… co też czynicie
 5.   Kol 3: 16   …we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe
 6.   Hbr 3: 13   Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia
 7.   Rz 16: 16   Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym
 8.   1Ko 16: 20   Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym
 9.   2Ko 13: 12   Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym
 10.   1Pt 5: 14   Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości
 11.   1Ko 11: 33   …gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich
 12.   Jn 13: 14   Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel wasz, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi
 13.   Jn 13: 15   Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem
 14.   1Ko 12: 25   Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie
 15.   Flp 2: 4   Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze [patrz także Hbr 12:15]
 16.   Hbr 10: 24   I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków
 17.   Gal 5: 13   …służcie jedni drugim w miłości
 18.   1Pt 4: 10   Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał
 19.   Gal 6: 2   Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy
 20.   Ef 4: 2   Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości
 21.   Kol 3: 13   Znosząc jedni drugich
 22.   Ef 4: 25   Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich
 23.   Ef 4: 32   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie
 24.   Kol 3: 13   …przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu; jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy
 25.   Ef 5: 21   Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej
 26.   1Pt 5: 5   Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym
 27.   Flp 2: 3   …w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie
 28.   1Pt 5: 5   …wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje
 29.   1Ts 5: 11   …budujcie jeden drugiego, co też czynicie
 30.   Jud 1: 20   Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych
 31.   Hbr 10: 24   I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków
 32.   Jk 5: 16   Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim
 33.   Jk 5: 16   …módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni
 34.   1Pt 4: 9   Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania
 35.   Kol 3: 12   Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość
 36.   Kol 3: 14   A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości
 37.   Ef 5: 19   Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu
 38.   Rz 12: 10   …wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku
 39.   Gal 6: 9   A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia
 40.   Gal 6: 10   Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary
 41.   Hbr 12: 14   Dążcie do pokoju ze wszystkimi
 42.   Flp 2: 5   Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie
 43.   1J 3: 16   Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy oddawać życie za braci
 44.   Flp 2: 2   Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością
 45.   Rz 15: 5   A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa
 46.   66   Rz 15: 6   Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa
 47.   1Ko 1: 10   A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania
 48.   2Ko 13: 11   W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowajcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami

Cały szereg innych tekstów biblijnych wymienia zachowania, które są nie do pogodzenia z trwaniem we wspólnocie i których należy się wystrzegać:

 1.   Hbr 10: 25   Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych
 2.   1J 3: 18   nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą [BT]
 3.   Hbr 13: 2   Gościnności nie zapominajcie
 4.   Hbr 13: 16   A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej
 5.   Jk 2: 1   Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa
 6.   Flp 2: 3   I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę
 7.   1Pt 3: 9   Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę
 8.   Jk 4: 11   Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia
 9.   Jk 5: 9   Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich
 10.   Gal 5: 26   Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc
 11.   Kol 3: 9   Nie okłamujcie się nawzajem [patrz także Ef 4:25]
 12.   1Ko 4: 6   …żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego
 13.   Rz 14: 13   Przeto nie osądzajmy już jedni drugich [patrz także Rz 2:1; Rz 14:4; Jk 4:12]
 14.   Gal 5: 15   Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili [patrz także Jk 3:13–17]

Podsumowując: Grzechy przeciwko wspólnocie niszczą dzieło Boże, natomiast życie według biblijnych wzorców sprawia, że lud Boży jest światłością dla swojego otoczenia i wywyższa swojego Króla.

 1.   1Ko 3: 15   Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg
 2.   Jk 2: 8   Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie… dobrze czynicie.